סימניות
ירמ םיקחשמ בהוא םי

ירמ םיקחשמ בהוא םי' ג

.םניחב קחשל ךל םירשפאמה םינווקמ םיקחשמ ירמ בהוא םי' ג ומכ םיקחשמ Platformer המר לכב שגפיהל םירוביגל רוזעל םיכירצ םינקחשה תאו ,הקי .רתויו רתוי ךפוה רשא ,םילושכמ לע רבגתהל תובבל ףוסאל ,תאז תושעל י .םיבהוא לש ךרדב ףסונ לושכמ הזו ,םיבכעמ םג םייביסרגא םיבורק .רוצעי תחא תדוכלמ אל ,יתילכתו זירז תויהל ידכ לבא .בוהא קבחל לבא ,ריבעהל תוריגמ ,תוילעמ קוסעל םוכחת שמתשהל ,רתוי ה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ירמ תא בהוא םי'ג לפי קטגוריה:

בהוא םי' ג םייטנמור םיקחשמ

.ךכב תודוהל םיססהמ םהש תורמל ,הל םיפופכ םינבה םג לבא ,הקיטנמור ת .םוצע ילאוטריו םלועב ולש טיילו'ג םע דחאלו ,ואימור יתימא תויהל םה

.תושגרה תוצרפתה תא ריתסהל ץלאנ אוהו ,החפשמ יבורק םע הנבה אצמ אל ?הסונמ םא לש הניעמ עגר רחא הקד לש החנא תאו ינמלוחה הארמה תא ריתס .הבהא לע בושחת אל וליפאש הילע המייאו ,תלגלג הרידא השא החקל ,התב

.שגפיהל יאשחב ,רוסיאה קובדל אל ונלש םירוביגה ןאכ .ירמ תא בהוא םי'ג ,םיינשל םיקחשמ קחשל ,רבחתהל תובבלל רוזעי אליממ

.השק ןחבמ ינפב םידמוע םה ,תאז תושעל ידכ לבא .םתוא אצמי אל דחא ףא ובש דדובמ םוקמ םע םיעיגמ םה ,ךיראת שי םי' ג .םירחא םיצפחו תואספוק ,תוריק תרוצב םינוש םילושכמ לע רבגתהל ךירצ .הריהבו הלודג השוחת לומ יניצר ןחבמ שמשל ריבס אל הז קר

.התוא רוצעל הסנמ אל ,הבוט תבה ירחא ףדורו ,ןנכותמה ךיראתה לע רבסו .השארל לעמ ץופקל הכירצ איה םא םג ,התבוהא םע רבחתהל ידכ קר לכה הש

.ןתחה תא ףודהל הסנמ ןכלו ,תוקישנ לע בושחל תוחא רובע ידמ םדקומ ןי .וידיל לופיו לופיי םי'גש ןיתממ ,תיעצמאה המוקה תא ספת אוה ,תחתמש םינווקמ םיקחשמ ירמ בהוא םי' ג

.הז תא השוע ריעצה שיאה קר ,ירמ תא בהוא םי' ג ,קחשמה לש רופיסה לע .לושכמה ןמ ינשה דצה לע ץופקל םהילע ספטל ,תואספוקה תא ריבעהל רתוי .םהלש היהי ןוחצינה הז הרקמב קרו ,המר לכב תובבל השולש םירהל בייח

.םהלש לנסראב םייחה לע םימייאמ תונויער הברה ןיידע שיו ,רעונה ינב .שגפיהל םירוביג רובע רתוי השק הזו ,תושדח תודוכלמ קרוז ,ירמ בהוא .ץפוק תודוכלמו תובית תרסה ,הקשהה תומרופטלפ ,םינצחל לע הציחל ידי .םימעוז החפשמ יבורק דוע תוארל לוכי אל וליפא התא ,הלאה תומרב .םילושכמ םע םישדח םינבמ תיינבב םיקוסע םהש הארנ

.דומח גוז לש הבהא רופיס םייתסה המ תולגלו ,ףוסה דע רובע .ןמזה לכ םהל רזוע רבכ התא יכ ,רדסב היהי לכהש הארנ לבא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more