סימניות
רוצמ יקחשמ ולרטנק

רוצמ יקחשמ ולרטנק

.תונבה רובע ןוחטיבה לדגמ לש תרדהנ הסרג אוה ,Canterlot לע רוצמה ל .םהיניב המחלמ שי וישכעו ,הלפנ "סנ איה תודידי" הרוטקירקה ךותמ םיל .םהלש הריטה לע ןגהל םירחא ,הפקתה המכ ,םסק םיקותמ םיפאמ ,םיינועבצ .םהלש ןורשיכה תא ןובשחב החיקל ךות ,ליבשה ךרואל ךלש םיצימאה םיסוס .רוכמלו תונקל םיסוסה תאו ,רפשל ןתינ תונוכת .תומישמ תצפה ,רבכעה לע ץחל טושפ - לק םתוא לוהינ .ביואה תופקתה ילג לכ תא ףודהל תוסנלו ,לרנג רותב ךמצע תא הסנ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ולרטנק רצמ לפי קטגוריה:

Games לע רוצמה לש Canterlot:

ךלש הריטה לע ןגהל .דחא לכ לע ףאה תא בגנל לוכי התאו ,העיצמ טולרטנק רוצמ קחשמה לש הל ."סנ איה תודידי" הרוטקירקה ןמ םיהדמ ינופ יסוס​​ שי הדשה לע תוצלפמ .םימסקו תוגוע ,םינזרגו םינומיר היהי אל קבאמהו ,ןכ Canterlot תשרב םיקחשמ רוצמה

.רומשלו ןגהל ,תונבל ןתונוכנ תא תוחיכומ ,תושונאה תיצחמל וכפה תורע .שפנה תא עיגרהל ,תוברקב ןויסינ רובצל ,תוקיטקט דדחל לוכי התא ובש

.םימחול תונחמ ינשל םיקלוחמ םה וישכעו ,הרק והשמ קר לבא .Canterlot לע ןגהל ,ביוא תופקתה 30 דע ףודהל ןנוכתה .ביואה תתיכ לש קלח רוצעל םילוכי םלוכש ךכ ,תודוקנ לע ףופכ םייבוסה .המחלמה תאו המחלמה תא דבאת תרחא ,לושכמה ךרד ביואה תרידח תא רשפאת

.ןיטולחל םישומח םיהכ ינופ יסוס שוגפל ןנוכתהל ןמז ךירצ התא ,ןכ ינ .תכרעמה לע םתוא םקמל ןכמ רחאלו ,םינטק םיסוס תונקל ןימז תוכיתח 12 .רפשל הצור התא תויונמוימ הזיא תוארלו ,טולרטנק רוצמ קחשמה לש טירפ .(החיש) אבה לגה לע ץחלו ,הלועפל תוא ןתונ רמייט דע תוכחל לוכי אל .םהלש ברקה ךלהמב םג הדשל םישדח גיצהל וא ינופ יסוס רפשל ידכ שמתשה Canterlot תשרב םיקחשמ רוצמה

.ךסמה לש הנותחתה תילאמשה הניפב םקוממה הרזחה ןצחל לע ץחל ,ךכ םשל .באשנ סוסה תא בוט המכ יולת לבקתהש םוכסה

.דועו המחלמה ביתנ ךרואל העונתה תוריהמ תא ,הווש םהלש ןוחצינה המ ,

.תיתודידי חתות לבקל םג ולכות .תועבטמ 200 ךירצ התא ,ותוא ליעפהל ידכ .ששואתהל ןמז תצק חקיי הז ןכמ רחאל ,קזנ 10,000 תושעל לוכי הז זא

.ןמז הברה תשעתהל לוכי אל אוה ,תאזכש הסובת ירחא .ביואה רבעל המוסק שא הכילשמ איה קוחרמ .יניצר אל יכ םא ,םימוגפ ולש וקה לע ימ לכ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more