סימניות
םיקחשמ םיעט ץראה רודכ

םיקחשמ םיעט ץראה רודכ

.ןטק קדייח לע רופיס חתפל ,םניחב קחשל םיעיצמ טנאלפ ליכא םינווקמ ם .קפסל תוסנל ךירצ התאש ארונה בערה תא המיגדמו ,הנחבמה יעדמל הדבעמב .אילפהל בער הז יכ ,השק הז .התוא ךושמי םירחא םימזינגרואורקימ זא לבא ,קיפסמ םינטק םירוריפ המ .ךתוא ולכאי םה תרחא ,םילודג םישנא לקתיהל אל קר .ןטק ךכ לכ אל ךופהי קדייחה הגרדהבו םישדח םיקפוא תחתופ המר לכ .םיהדמ לדוגל עיגי הז ,תונברוק רתויו רתוי הליכא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םיעט בכוכ לפי קטגוריה:

:םיקחשמ

.ירמגל השדח השיג ןיבמ התאש יפכ ,הלילעה ברקתהל הווש הזו ,ינושאר ם תשרב םיקחשמ ץראה רודכ םיעט

.ולש תונחבמב והשמ ןיכמש ןעדמ לש הדבעמל עיגמ התא !הקירוי" :קעוצ אוה הנה ". .םיידוחיי םיקדייח אוה םהב ירקיעה ןייפאמהש ,םירצומ יוקינל השדח הח .ןיטולחל יקנ חטשמה תא םיריאשמ ,תומיהדמ תויומכב ותוא גופסל םינכומ .טנאלפ ליכא םיקחשמ קחשל ,הז תא תושעל ךירצ התאו ,קדבנ תויהל בייח

.ונלש קדייחה תא תוהזל לק ובש יפוקסורקימ םלועב םייח םתאש ינפל .תויקנעה היניעב תארוק ,תונרקסב בבוסה ללחב הטיבמו ,הצורמ תיארנ אי

.ביבסמ םירזופמ םה יכ הפשאה ירגרג תא גופסל ליחתמ התא םא בורקב הנת .וניניעל לגועמ ,בחרתמ ,רפתשמ קדייחה דציכ ררבתמ הרהמ דע .הל בוט הפשאה ירוריפ​​ לש הטאיד ,הארנכ

.םיבר םירוריפ דחוימב ובש םוקמל ותוא ןווכל .רתוי דוע חטשה תא רוקחל תכלל לוכי התא זאו ,שחרתמ דוקינה ,בצקומה .ףיסוה אוה לכואה תא האור התא ,עקרקה שדחה ןומיאה לע ךמצע תא אצומ .רוריבב ךב םיניינועמ םהו ,םירחא םייח םימזינגרואורקימ ועיפוה ,הלי .םינטקו םילודג שי לבא ,ךל ההז לדוגב םקלח .ךלש ןוחטיבה לע םויא שי לבא ,רתוי ןווגמ ךופהי טירפתה וישכע יכ שח תשרב םיקחשמ ץראה רודכ םיעט

.עבצב ןברוק תויהל תכפוה ,עבצ הפילחמ איה ןתעילבב .ותוא ךפוה ומצע בוהצ םיבירי המכ תגיפס ירחא לבא ,רופא אוה ןאכ

.תצק לודגל םימודא םד יאת גפוס ,םדב ףצ אוה ,ליכא בכוכה לש אבה בלש .תולחמל םורגל םימזינגרואורקימ רובע דיצ תא החתפ איה ,הרק הז רשאכ .ךמצעב ברע תחוראל תויהל לוכי התא ,ךממ רתוי יכ הדבועה תא ליעפמ הת .תובכרומ םייח תורוצ לוכאל לכוי אוהש ךכ לדגי אוהש דע ,קחשמה לכ ךר .ולוכ ץראה רודכ תא עולבל לוכיש תצלפמל ותוא ךופהי הלש לדוגה דחא ם

.תוריהמב חתפתהל םיעוריאה יכ ,בר ןמז ךשמב דנדנתהל ךרוצ ןיא .רופסל האצותה תא תוארל לוכי התא ,הריהמ הלועפ לש תוקד המכ רחאלו , .םיענ יאוול םעט ריאשהלו ,םסק יטנמור ,ילכ לבקמ התא ,קחשמה ץראה רו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more