סימניות
Miosotis םיקחשמ

Miosotis םיקחשמ

.תע לכב רנא'זה ידהוא םיכחמ תודוס ךכ ,טנרטניאב םיצר םהו םניחב ירמ .תורצב ותבוהאו אלפנ שלב םע ושגפיי םינקחשה ,ןאכ .תובר תונכוסמ תואקתפרה הכחמ קיר תרבגה תא ליצהל .תורצל ותבוהא סנכנ הללגבש ,הביתב שי המ - ירקיעה דוסל דעצ רחא דעצ .תיגול הבישחו םוכחת הרזעל ארוק ידי לע קר םילוכי םינקחשה רשא ,רמג
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים סיטוסוימ לפי קטגוריה:

Miosotis םיירותסמ םיקחשמ

.םישלב םינמור לש רתויב תובוטה תורוסמב םייונב םירופיס .יטרפ שלב לש דצ וחקיי םינקחשה ,הלאה םירופיסב .תיטרפ הקיטקרפ חותפלו תאצל טילחה רבד לש ופוסב ךא ,הרטשמב תובר םי .רוחאמ ריאשהל ןתינ אל םילזאפ ןורתפל הייטנ םיטרפל בל תמושת ,רטוש Myosotis Online םיקחשמ

.םתדובעב וכישמה םירבחמהו םישמתשמה ברקב בר ןיינע ררוע ןושארה אשונ .ואצי ולש תוארונה תואקתפרההו קיר שלבה לע םיהדמ רופיס לש םיקלח הש .יליל אוה בוהאה ומש ,בהואמ שלבה

:ךירצ אוה יכ התוא ללגב הז .ול ורזעי םמצע םינקחשה םא דחוימב

.עשפה תא רותפל רוביגל ורזעי תושימגו שימג חומ קר .היוצרה הסריגה םע למסה לע רבכעה לע הציחל רחאל תוינש המכ דועב טנר

.וידעלב ןנכותש קתפ לע לשוכו ותבוהא תא שפחמו ריעה יבחרב טטושמ רוב .םוצע ךרע גציימ טלחהב הז לבא ,עודי אל הלש ןכותה ,הרזומ הספוק לע .הפטחנ איהו תוירקיעה תורצה תא הל האיבהש הספוקה דוס היה הז ןכש ,ה .ןשיה ןולמב םיקולב המכ עיפוי ןושארה דוסה ,לשכיהל ךירצ אל ולש היצ Myosotis Online םיקחשמ

.ךלש בוהאה תא רומשלו דוע םדקתהל לכות ןויגיהה תרזעב קר ,הרזח ךרד

.דואמ רזומ אפור שגופו ולש בהאמה לש הפוגה תא אצומ קיר .םייחב ןיידע לבא ,התמ ילילש ןעוט אוה .תושדח תומולעת רותפל המידק ותוא םיפחוד ובלב יתבהאהו ינשלבה חומה .חתפמו לוענמ תחת םירתסומ יטסימ יצפח המ ,הספוקה ךותב המ

.ישימחה קלחה תא רבעש רחאל תובושתה לכ תא ולגי םינקחשה ,הביתה תא ר

.בושח תויהל לוכי תצק לכ ,טלוב אל הרואכל רתויב ןטקה וליפא ,םיטרפה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more