סימניות
דלי המ

דלי המ' גיפ םיקחשמ

.ףיכ תואקתפרהה ידהוא לכ תא וכשמי המ' גיפב םניח דלי קחשל .םירבח רומשל ,ןבומכו ,ךושחה רעיה לש תובע רעיב תאצל ,ןושיל הפיא א .םינקחשה לש תירקיעה המישמה איה םיישקה לכ לע רבגתהל ידכ ,תודוכלמ .תומדה לש ךרדב רידגהל תודוכלמ עונמל ,קחרמו תוריהמ יוארכ בשחל ,ץי .חצנל היהי רשפא ךכ קר
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים יוב המ'גיפ לפי קטגוריה:

Dynamic ב רענה םיקחשמ Pajamas

.תונוחצינל םיסונובו הקימניד ,קיודמ בושיחו הנכס ,דייקרא רנא'ז לש .תונהילו בל תמושת ףילחהל ידכ םוימויה תוגאד לש הקספה תחקל ףיכ תוש

.םהירוהו םידליה ינש רובע םיילסרבינוא םתוא וכפה םירבחמה .ךילהתב ןיינע לע הרימש ךות ,הגרדהב חתפתמ רופיסה ,ולשמ תומישמו שר

:לשמל ,תובר תוישומיש תויונמוימ לגרתל לגוסמ תויהל םג אלא , .ןוחצינ גישהל ידכ םיצמאמ תושעלו זכרתהל ךירצ התא זא ,רתוי השק תוי

.ןפדפדה ןולחב תורישי ןווקמ ןפואב לעפי םושייה תחא הציחלב קלח לכ ל .םיישפוח םיקלחה לכ ,יתימא ףסכ עיקשהל תועטב םהש גואדל םיכירצ אל ם

.הטימב בכש אל ךא ,הטימל הנתשה דליה .ןוראה הצק לע תנצנצב הבכש איה ,תוירכוס ידי לע הכשמנ ובל תמושת .םיפדמה לש ןכותה לכ תא ךילשהו תותלדה לע תיכוכזה תא רבש ,הפצרה לע

.המ'גיפב רענה קחשמה לש ןושארה קלחב ליחתמ דליה לש השקה עסמה ,הלאכ .םרובע תלדה תא חותפלו אוצמל ןכמ רחאלו ,חתפמה לא עיגהל ןושארה רוב .םוחב הלילה תא תולבל לכות תומדה זא .שדחמ ליחתהל ךירצ התאו העוט דחא דעצ ,םוקמ לכב ברוא תודוכלמו הנכס םניח ןווקמ םיקחשמ

.םירבח אוצמל חילצה ףוסבל .םילבמו םידיחפמ םירופיס הזל הז םירמואו הרודמה ביבס םיבשוי ,רעיל .הבעל ךלוה אוהו רתויב ץימאה אוהש וירבחל תוארהל טילחה וא להבנ קונ .רוח ךותל לפונו רבשנ קוניתה ,טלחומ ךשוחב ,בוחרב .תילילחגה תא האור אוה זא לבא ,ותוא דכול שואיי .ליצהלו ,רעיה ןמ תאצל ךרד אוצמל לוכי דליה זא .ןכוסמ הזכ בצמ ךותמ תנווכמ םירוריפ רוזעל ךירצ הז קלחב םינקחש

.בולכב םתוא םישל םיעשרה המכ ,תורצב םיאצמנ וירבח יכ ןיבמ דליה .דליה רובע בוט ךכ לכ ושעש םישנא ררחשל היהי ןתינ וז ךרדב קר ,בולכ

.A, D, W הטילש תויתוא תקפסמ תדלקמה לש לאמש דצב שמתשהל רתוי חונ ר

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more