סימניות
תיקנע האמה יקחשמ

תיקנע האמה יקחשמ

.תונוצרה בלה תא דוע לכ םניחב קחשל ןתינ םיקחשמ קנעה לש ןדיע .תחא הציחלב טנרטניאב ץורל םלוכ .םד יאמצ תוצלפמ לש ותיב לע הרימש ,caveman לש ודיקפת לע תוסנל וכר .םיינרדומה םינמזה לא עיגהל רבד לש ופוסבו ,םייניבה ימי לש תוריטה .וקשנ תאו םיישיאה וירושיכ תא רפשמ אוה ,חתפתמ רוביגה לבא ,רתוי םי .יוצרה ןוחצינה תא גישהלו םייחב ראשיהל ךל רשפאי קוידו קיודמ בושיח
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תיקנע האמה לפי קטגוריה:

Giant

תולע לכב דורשל קנעה לש ליג .תוינרדומל דעו תורעמ לחה ,תישונאה תוחתפתהה לש היצולובאה לכב םישמ .םיביואב םחליהל ידכ קשנ לש םישדח םיגוס איצמהלו ןגהל היהי רוביגה האמה קחשמ קנע ןווקמ

.תובר תומר שי םהמ דחא לכש ,םלועה לש תואסרג 4 ויה ,לכה ךסב .םהמ הברה ויהיו ,םיילאוטריו םיביוא םחליהל ןמז הברה תולבל לוכי הת

.המצע תומדה תאו קשנה תא רפשלו תושדח תופוקת חותפל ,חתפל לוכי התא

.שדחמ דומלל ךירצ אל התא זא ,הזל הז םימוד םיקלחה לכ .רתויב הקיתעה הפוקתב ליחתמ רופיסה .םולשב תויחל לוכי אל אוה לבא ,הב בשייתהו ולש הרעמה תא אצמ שיאה

.ירשפא טלחהב הז לבא ,םהילא סנכיהל לק ךכ לכ אל הז ,קוחרמ הצוחה ףע .ומצע רוביגה לבא ,םיביוא קר אל חתפל

:אבה יפוא תויונמוימה תא רפשל ידכ םתוא זבזבל לוכי התא ,תוד .םיצח םע תשק ,לזרב תכיתח היהי הז ןמזה םע זאו ,טושפ עלס היה ןושאר .הריהמ שא תנוכמ ןכמ רחאלו ,חדקא הליחת ,וידיב קשנ היהת תומדה ,רמו

.תוצלפמ דגנ םחליהל םיבהוא םידלי וליפאו ,םדא ינבמ ןיטולחל םינוש ה .םלענו לפונ טושפ עפשומה ביואה ,ךסמה לע ףדוע םד ןיא ,תינש .עבטה לש םירחא תוחוכ וא ,םיביוא אטאטל רוביג לש ותרזעל אובל לוכי

.רתוי תיתואיצמ היווחל ,םיילוק םיטקפאב הוולמ תומדה לש הלועפ לכו ,

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more