סימניות
קחשמ סקטרוו הדוקנ

קחשמ סקטרוו הדוקנ

?םניחב קחשל המ ,הארת ?םירזומ םירופיס םתס וא תיטסימ הבהא .ךירצ התאש המ - ןווקמ קחשמ סקטרוו טניופ זאו .ןיילורקו גיירק ,ןיווק :ויליעפו ריעה סקטרוו טניופ לש תיעבט הייטנ םע תומישמ לש .ררבל םיכירצ ונחנאשו ,ןיעל תיארנ הביס אלל םישחרתמה םינוש םירזומ םיעוריא רוקחל .םשמ ותוא תחקל - ךפיהל וא ,בל תמושת ךושמל ידכ עוריאה תא םיאתיו ,הליהת םיצור םי ?ביבסמ הרוק המ .הבושתה תא אוצמל םיכירצ לכו ,תובר ןה תולאשה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים סקטרוו הדוקנ לפי קטגוריה:

Detektivnye סקטרוו קחשמה Point

.עשפל רושקה םיירותסמה םירופיסה תא לבקמ דימת אוה ,ןיווק םשב ריעצ רוחב ביבס תבבו .היצריפסנוקה תא ףושחל וא עשופה תא סופתל חילצמ דימת אוה םינקחשה לש הרזעה םעו ,ן טניופ ןווקמ קחשמ סקטרוו

.םהלש תומישמה וא תושקב אלמל םימעפלו ,םתיא רבדל ,הירוטסיהה ירוביג לכ תא ריכהל י .ךישמהל דציכ תוחנהל וא אשונ לכב רוזעל ולכוי םה ,הדות תואכ

.ןורכיזו תיגול הבישח ,mindfulness תחתפמ םלשומ אוה הז רנא'ז .ל"נה םירושיכה תא רישכהל ידכ םג אלא ,םוימויה תוגאדמ חסות עגריהל טושפ לוכי אל ה

.תרחא הסרג דירוהל ךירצ אל .ןעטנ קחשמה דע תוינש המכ תוכחל קר ךירצ התא ,ךלש ןפדפדה ןולחב ןווקמ ץורל םלוכ .שרדנ ישיא עדימה תא וריאשי םושיר ילהנ ןיא

:הסרג לכב תוארל ןתינו ,תויומדה שולש לכ

;תמאה תא אוצמל רזוע דימת ולש ןרקחו ןרקס .םסקו םירזייח ,תוחורו םידש ןימאמ ,יעבט רבד לכב ןיינעתמ אוה

.ריעצה רודה תקתפרה שלב לע הריעצ תמודיקה ירוביד םע ךשמה .לוכי אל טושפ בל םש אל םהירוה םע םהלש ןוימדה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more