סימניות
םטוט גיב לש רצוא קחשמ

םטוט גיב לש רצוא קחשמ

.םישביהו םייאה לש הרוביגה תא הוולמה ,תניינעמ הקתפרה קחשל ןמזומ םטוט גיב לש םני .םיאצמנ רשא ,םיקיתעה םימטוטה תא תתל קר םילוכי םה לבא ,תובושת לבקל קקותשמ ןרקחו .תפסונ ליבשה םדקתהלו תונקסמ קיסהל ידכ ,םיוסמ בלשב םהב שמתשהל ,םירזופמ םיטירפה .קלח תחקל םינמזומ םתא םב םינוש םיקחשמ ירופיס 15 מ רתוי רצי השעמלו ,ךורא היהי ע .עדי - ףוסב לודגה סרפה תאו ,תונכס ,תוילגת האלמ השדח הקתפרהל םעפ לכב
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םטוט גיב לש רצוא לפי קטגוריה:

Zagadochnye גיב לש רצוא קחשמ Totema

.ןכוסמה חטשב הקיתע תוברת לש תודוסה תא תולגל ,תומולעת הברה םע דדומתמ היהי םינקח .םיבוכיע אלל היהי אל לבא ,תולודג תוילגת תופצל הז ,ינצוקו לק אל Traveler ביתנ טנרטניאב םטוט גיב לש רצוא קחשמ

.םהיתובא לש הדיחה תא רתופ אל וידעלבש ,םיטירפ הברה וריתסהש םירבחמה .תועימדמ תודוכלמ םהלש תוברוחה ,םהלש הרייעה םינגומ םג םה ,ץוחבמ םילבקמ אל םהלש .תונוש דואמ ןה הירוטסיההו תולועפה לבא ,המוד קשממ הסירפ התואב תוסריגה לכ

:תומוקמ ןווגמב ורקבי םישמתשמ ,םיקחשמב .תוינש רפסמ ךותב ןווקמ ןפואב ודרוה םה ,הקתפרהה תא ליחתהל ידכ חישקה ןנוכה לא די .ןיטולחל םיישפוח םה ,השיכר הנבומ קפסמ וניא םיקחשמב ,םהלשמ שי תודוס ףושחלו תודי

.עדיל אמצ תושארב יאה לא הגילפה ,דמוע הריסה יפל טופשל םא .יאה תודוס תא דומלל הל רוזעל ידכ םיצמאמ טעמ אל תושעל וכרטצי םינקחש .תורזומ תויומד םע הלודג ןבא םטוט היה הרוביגה לומ עקרקה לע םינושארה םידעצה עוצי .קיתעה םעה לש רופסניא תורצוא עיגהל םירומא הלא םירזומ םינמיס תובושתה תא אצמ

.דחא רסירת תוחלשמ ןיא וירוחאמש הז קיתו גולואיכרא .תבשוימ עקרק תסיפ דוע לע היה שישק ןעדמ ןכו ,ההז וניא ליגה לבא ,התיא רשק דבא זא .עדמל תועודי תודבוע לע םיעיבצמה םיבר םינמיס םג הל שי ,יאה תודוס דומעל לכי אל ר טנרטניאב םטוט גיב לש רצוא קחשמ

.הנכסב היה םינעדמ לש המלשה היסקלגה לש תוברעתהה רחאל .תרכינ םינקחשה לש המישמה .עורה דגנ םקבאמב םירזייחה רוזעל םיכירצ ונחנא

.תושדח תואקתפרה לע רפסמ קרפ לכ .היה אל הז המ הנשמ אלו תמאה רקחל עיגהל ידכ דחי ודבעי םהו ,םינפ לא םינפ םמצע תא

.ןירותסמ לש םלועל אשית חור בצמ ףיסות ינתא ןונגסב המיענ הקיסומ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more