סימניות
םודא הנבל קחשמ ץוציפ

םודא הנבל קחשמ ץוציפ

.יגול ףיכ לש הסרג והז ,תומודא םינבל ץצופל םניח םינווקמ םיקחשמ .קחשמה תויצלופינמ תא רבעב דומלל ילבמ ,ידיימ ןפואב קחשל ךל רשפאמ .ןטק ץוציפ שחרתת םש קילקו ,שרגמה לש הצק לכב ץוחל תויהל לוכי רבכע .שא תפוס לע םיביגמ םה קר - ףיצרל ץוחמ תומודא םינבל קורזל ךירצ הז .םיעוביר ,םינבלמ ,םילוגיע :ףיצרה לע תורדוסמ תורחא תויומד ,הזמ ץו .םיראשנ םיקוריה םינבלמה קרו ,רתאה תא בוזעל םיבייח םלוכ .ןוחצינה תא גוגחלו הלאה םיטושפה םיאנתל בל ומיש
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םודאה ןבלה ץוציפ לפי קטגוריה:

תומודאה םינבלה ץוציפה ףיכ יקחשמ

.םידליל וא םירגובמל םיננכותמ תויהל םילוכי םה .יונפ ןמז םהלש םוימויה תוגאד ןמ חורבל בוט חונל ידכ םירגובמו תיבח טנרטניאב תומודא םינבל קחשמ ץוציפ

.עבצ ותואמ תויבוק קר ריסהל ךרוצ שי וא ,ראשנ אל ךכ לכ קיחצמ םיינו :תונוש םיכרדב תורטמה תא םישגהל ןתינ .ץוציפ וא תחא הכמ םע םירבעומ תויהל םילוכי אל םה יכ ,דבכ ךכ לכ תו .הלחתההמ המרה תא ריבעהל ליחתהל לוכי דימת התא ,הנושארה םעפב הרטמה

.השיכר עצבל תועטב היהי דליה יכ גואדל םילוכי אל םירוהה ,םניחב ירמ .יחרכה וניא םושייה תא ליעפהל ידכ המשרה

.ןותנ לולסמ ךרואל עונל ול םרוג םלהה לג ,קולבה לש קלח לכ לע ילאמש .ראשנ קוריה דועב ,ץוח ףועל םימודא םיקולב תא ךופהל וא םודא עבצ לש .טנמלא לדוג ותוא תא ףחוד ידי לע הענ קר תויהל לוכי הזו ,דבכ ןכלו טנרטניאב תומודא םינבל קחשמ ץוציפ

.זוזל וא םילפונ םינבל ,שרגמה לע ביצהל םילושכמ וא םילושכמ םאתהב ר .העונתב רבכ םיטרפה םא ןמזה בושיח תוריהזב קילק לכ לש היגטרטסאה תו .העונתל תוליסמ וא םירשג שמשל ינבלמ תורוק ,הביצי איה רכיכה ,הטונ

.םיקזחומ םה רשא לשב ,רבשנ תרתי םא לאמש דצב ףועל םילוכי םה ,ךסמה .ללחה תא תוקנלו םימודאה לכ תא ריסהל וא ,הדשה לע קוריה טקייבואה ת

.תורחא תויומדו םיקולב רודיס תושדח תומר יאמצע ןפואב איצמהל םילוכי .קחשמה תא תווחל לוכי התא ןיטולחל םינכומ םיבוציעה רשאכ .ורותב םילזאפ ןורתפ ידי לע םירבח לש רתוי הלודג הצובק וא דחיב קחש

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more