סימניות
לוקינ תואקתפרה יקחשמ

לוקינ תואקתפרה יקחשמ

.םניחב ןקתפרה םע עסמל תכללו לוקינ לש תואקתפרה יקחשמב קחשל םכתא ם .עוקש סיטנלטא אוצמל וליפאו ,וקיסקמ ,דנלנירג ,םירצמ :תובר תונידמב .םלועה תא ליצהל ידכ םיוסמ ץפח אוצמל ךירצ התא - דחוימ ןיינע הל שי .הטנלפה לש תוקוחרה תוניפה לש םיביהרמה םיפונה תאו ימי-תתה םלועה ל .קתקתמ רבכ רמייטה תאו ,הז ליבשב ןמז הברה ןיא - רהמל לבא ,תומישרה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תואקתפרה לוקינ לפי קטגוריה:

תואקתפרה יקחשמ .תונוש תומוא לש תודוסה תא ףשוח םישדח םיצפח תאצומ לוקינ עסמ לכב , .ןכוסמו השק עוצקמב הל רוזעל םילוכי םינקחש

.יביטמרופניאו שגרמ דואמ קחשמה יקלח תשמח לכ תא תושעל וסינ םירבחמה

:רמולכ ,םלועה לש תונוש תוניפ ורקבי םינקחשה ,הרוביגה םע דח .םוי םויה ייחב םירגובמו םהלש םידומילב םידליל רזוע דואמ וז תוכיא .המישרב םיטרופמה םיטירפה תא אוצמל ךירצ התא ןהבש תומישמ ןנשי ,ןכ .םהלש םילימה רצוא תא לידגהל יוכיס שי םינקחשלש ךכ ,תילגנאב ןה תור

.ןפדפד ןולחב ןווקמ ןפואב ודרוי םה ,תורופס תוינש ךותב .תשרדנ הניא המשרהה .ףסכ איצוהל תועטב םידליש הדבועל גואדל םילוכי אל םירוהה זא ,יתימא

.ךורא עסמל תאצל הרוביגה םרג המ רפסל ,עקרה תא ריכהל םיעיצמ קחשמה .םיעודי אל תומוקמל םילפונ דימ םינקחש ,הנושארה המרב .הנומתב אצמיהל ךירצ יכ םישורדה םיטירפ לש ספוט וא המישר גיצמ אוה .ןמזה תא הטמל תרפוס רמייט לש ןוילעה קלחב .העש יצח רבוע קחשמה לע ןקחש לכ תשרב םיקחשמ תואקתפרה לוקינ

.םישורדה םירבדה לכ תא אוצמל ידכ בטיה םייניעה תא ןנסל ךירצ התא יכ .םילמג השיש ,לשמל ,םיהז םיטקייבוא אוצמל ידכ המישמהמ בכרומ ישילשה .ישארה רצואה רחא שופיחה היהי אבה םוקמל רבעמה ינפל ןורחאה בוביסה

.יניטקואהו יטנלטאה​​ סונייקואה לש םירקה םימה ידי לע רבע לכמ ףטשנ ה .תומישרהמ םיטירפה לכ תא אוצמל השק תוסנל ךרטצי קצומ עקרקה לא עיגה

.תודובאה תויצזיליוויצהו תומדאה לע םירפסמש םיעסונ לש דועית האצמ ת .הירוטסיהה תודוס תא ףושחל רשוע רופסניא םידובא שי .לומגל וכזי םייוסינה לכ תא רובעל םילוכיש הלאו ,הביהלמ היהת הקתפר

.םיאצממה תונוכנ תא םירשאמה ,םיילוק םיטקפאו ,המיענ עקר תקיסומב הו .שנעיהל ול הכחמ ןמזה ,םינוכנ אלה םיטירפה תא תובורק םיתעל רחוב ןק

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more