סימניות
קיטקלג קחשמ ןח ינבא

קיטקלג קחשמ ןח ינבא

.לומ יונפ חטשה לובג אלל קחשמ תיטקלג ינינפ םמיע םיאשונו ,ססות ,ראומ .עצומה קלחה לכ תא רוקחל ,טנרטניאב קחשמ התא רשאכ תונהיל םינתינ םה .שרגמה לע ןחה ינבא םה םיטנמלאה ובש ,"הרושב שולש"לש תיסלק הסרג יהוז .םיכבוסמ םה ןלוכש ,םילושכמ לע תורבגתה ,תומרה תא רובעל וכרטצי הלאכ םיעוצעצ ליגר .יטנדנצסנרט םיקחרמ תרירג ,הקתפרה לש חור ךילהת תא ןתית רשא ,תיתימא הקתפרהל ךפוה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים קיטקלג ינינפ לפי קטגוריה:

Logicheskie יטקלג םיקחשמ kamni

הרקיה .הנוש תכל בכוכ לע םייח ירוצי לובסל םילגוסמה םירמוח לש תודוסה תא חתפי קיטקלג קח .ילאוטריווה םלועב תונימז הנייהת תועיסנ ותועצמאבש ,המצע-רפוס היגרנא רוקמ רוציי טנרטניאב ןח קיטקלג קחשמה

.אבה בלשל ךישמהל דיימ לוכי םיעצומה םימזיה דחא לש תומרה לכ רבוע רחאלש ךכ ,םיקלח

.שדח הנייהת יבג לעו ,שרגמה לש ןותחתה קלחל רובעל תורחאה םינבאה לכ ,םלעיהל םילוכ .םישיבגה התוא ריסהל ךרוצ שי הז ךרוצלו ,חולה רמוח יאתמ קר ףוסאל ןתינ םיקלחה תשו

.םושיר ךילה רובעל שרדנ וניא רוביצה תושרב םיאצמנ םה .לוחתאה םושיי ךות תוינש המכ תוכחל םיכירצ טושפ ונחנא

.הקיסומו םיילוקה םיטקפאה תא םיאתהל לוכי התא ,Play רותפכ לע ץוחלל טושפ לוכי התא .תומישמה םע דדומתהל םדקתתש לככ רתויו רתוי תושק הנכופהת תומרה 40 תא ךירעת הנושא .היגרנאב אלמתמ לאמשה דצב םקוממה ,תוינועבצ םינבא תללוס לש בוליש ףוסאל םינקחש ומ

:הנוש עבצו הרוצ שי םמצע םישיבגה .םינוויכה לכל תחא הקהל רבעל הדשה לכ וא הרושה תא תוקנל רשפאל רתוי וא השימח ,םיכ .הז גוסמ וקחמנש םיטנמלאה קחשמ חטש יבחרבו םע ותוא בלשל רשפא ,ראומ לטסירקה םא

.המרב ןוחצנ גישהל תנמ לע םיבלשה לכ תא בשחלו היגטרטסא שבגל םישרדנ םישמתשמ יכ ,ת .חצנמה בולישה תא רובשל לוכי דחא ריהז ךלהמ ,םיטנמלא הברה שרגמה לע חלצומ קחשמ רו

.היגרנא הברה שורדי הז לבא ,םישדח תכל יבכוכ רוקחל ללחב עוסנל םינקחשל ורשפאיי םה .םיצור םהש לככ םיכלהמה לע בושחל ולכוי םישמתשמ ,אל קלח לכב רוחאל הריפס .לבקמ ןקחשה תודוקנ רתוי ,םישיבג רתוי וא שמח ,העבראמ תבכרומ רתוי הלודג הצובקהש .שדחמ ליחתהל לוכי דימת התא ,הווקת רסח וניא בצמה לבא ,תומדקתה םוש רתוי ןיא שרגמ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more