סימניות
הלברא קחשמ ןח ינבא

הלברא קחשמ ןח ינבא

.םניחב קחשל לוכי התא ןח ינבא הלבארא ןווקמה קחשמב .רצוא לכ רשאמ הרוביגל רתוי בר ךרע ילעב םיטירפ שפחל איה ךלש המישמ .רדסה תרזחה לש תינקדקדה הדובעה תא תושעל םיכירצ םה וישכעו ,םינוש .הנומתל תחתמ המר לכב םסרופ המישרה ךותמ דומלל ולכות ,שפחל קוידב ה .המישרהמ םלעיי הזו וילע ץחל ,שפחמ התאש המ תא אצמת ךלש הדחה ןיעהש .יפוי ןולס הניג ,חבטמ ןוגכ םירוזא רוקחל היהי קחשמה לש םינוש םיקל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הלברא ןח לפי קטגוריה:

םייכוניח םיקחשמ

.ןורכיזו הבשקה ,הקיגול לגרתל תונמדזה קפסלו ישפוחה ןמזה תא ריאהל .ןירותסמה ידהוא לכ תא וכשמי םה ,םיקלח העבראב םיררחושמ ןח ינבא Ar

:םינוש תומוקמב ורקבי Arabella םישמתשמ םע דחי .םיעשעשמ םיקחשמהש םיחוטב ויה םימזיה .עוריאל ןנוכתהל וא לויטל םישורדה םירבדה לכ תא ףוסאל הרוביגל רוזע

.טנרטניאל רבחתהל ךירצ קר התא ,םירבחמהמ החיש לבקל ידכ .הדשב םש ןיזהל ךירצ קר התא הלחתהב שממ ,רודיבה תא ליחתהל ידכ המשר .גורידה תואלבט יבג לע ןיוצש םשה תא תוארל לגוסמ תויהל ידכ חלצומ ק

.ואצמייש םיטירפה תא טרפמה ,ךסמה לש ןותחתה קלחב עיפומ טירפת .םיטירפה תומש תא דומלל םילוכי םישמתשמ ,בל תמושת ףסונב ךכ ,תילגנא טנרטניאב ןח ינבא הלברא קחשמ

.Arabella םינבא תארקנ וז הסרג .סוטמה לע איהש ירחא קרו םירבדה לכ תא ףוסאל הכירצ איה ,סוטל תדמוע .תיבב םירזופמה םירבדה תא הקנמו עסמהמ הסט הרענה ,םישמתשמה לש םתעד

.לאמש םיטאריפה רובע םיטירפה לכ תא ףוסאל ךירצ התא ובש ,אלפנ הטכאי .םירמוחה לכ תא ףוסאל ןבומכו חבטמב לשבמ התאש ירחא .םיחיוורמ דימת אל םיאצממה לבא ,אלפנ יטוזקא תוניג ךותל לופית הדלי .סנלובמאה תינוכמ לש םוקימה היהי רופיסה לש םוקימה ,הז בלשב

.דימ קחמנ םוקימה ,אצמנ טירפהש עגרב רוריבב בותכ אוצמל ךירצ שמתשמה .יטמוטוא ןפואב הצוחה הצוחה היהי הז ,המישרהמ טירפ רחבו טירפתה תית .ןעטנ אוהש דע תוכחל ךרטצת ,היינשה םעפב זמר שמתשהל תנמ לע .אוצמל ידכ ורתונש םיטירפה רפסמ גצומ טירפתה לש לאמש דצב

.םיילוק םיטקפא ידי לע תעמשומ הלועפה ,ןוכנה רבדה תא םיאצומ רשאכו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more