סימניות
םודא גהנ קחשמ

םודא גהנ קחשמ

?חורה םע בוכרל הצור .Red Driver םניח םינווקמ םיקחשמ קחשל ליחתמ ,םימלב אלל טרופס תינו .תוטושפ תויצלופינמ הלא יולת םיילאוטריוה םייחה תאו ךלש העגהה לש ה .הכרדמה תאו אבה ביתנל ךלוה ,שיבכה לש םיללכה תא רפהלו תונוש תומיש .הכרדמה​​ לע לגר יכלוהו םירע יניינב איבת ,הנואתב הביסמל ךופהת תחא .קחשמהמ ךתוא איצות תיניצר הנואת לבא ,שגרומ תוחפ היהי תוינוכמ םע
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םודא גהנ לפי קטגוריה:

םודאה גהנה םיקחשמ תוריהמ

.תורחא תוינוכמ תפקוע ,ריעה שיבכה ךרואל המידק רהממ רבכ התאו ,תאשו .םישמ ילב ךלוה היה ןכלו ,טלוב היה אל קחשמה ,הרקמה היה הז םא לבא

.שיבכה ךרואל הנימיו הלאמש זוזל הז תושעל ךירצ התאש דיחיה רבדה

.תיקנע תושגנתה היהת ,םביבס ךלוה אל התא םאו ,םהלש תוינוכמב גוהנל .המרב תמלשה תאו ךלש תוומל ליבוי הז ,שארה לע תינוכמב לקתנ התא םא

?ךינפל תוינוכמל סוטל טושפ התאו ,תוריהמ דבאל לוכי אל התא ,םיקוסע .לושכמה תא רובעל ידכ אבה ביתנל עוסנל קר רתונ גהנ ןווקמ קחשמ םודאה

.תוומה םע טטרלפמ ,רחא והשימ לש םהייח תא םינכסמ רשא ,יתימא ייסא ם

.םיבקעה תאו שארה תא ךל תוסכל ,ןיטולחל ךתוא דוכלל היהי םיקחשמב

.שיבכה לע בכר ילכ לש םוסק הפיקע לע םיקנעומ םירחא דועב ,תודוקנ די

.ךסמל ץוחמ יפוא תאו תינוכמה תא בואשל לוכי התא ,הגרדהב .תושדח תושיכר רובע עבטמ חיוורהל ידכ רתוי תובוט תומישמו רתוי םירו

.תוינש 40 ןושארה תא רובשל אל ידכ ,ידיימ ןפואב לועפל ליחתהל ,אובמ .הפי רתוי הברה וכפה הקיפרגה תאו ,םילולסמ לש רתוי בחר רחבמ ךל היה .שיבכה לע םייניעה תא רומשלו ,הגהה קזח קיזחהל ךכ ,ליגרהמ רתוי תוב

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more