סימניות
הריחנ יקחשמ

הריחנ יקחשמ

".ליפה תא ריעהל" - םג תארקנ הריחנ םניח םינווקמ םיקחשמ .קזח רחונ אוהש הדבועה לע קר םוהתה ךותל ליפה תא ףחוד ,קחשל ולכות .הזל ץק םישל ופסאתה םהו ,רוזאב םייחה ילעב לכ תא ףלש אוה .הינוס תא ריעהל ידכ קר ,םמצע תא םיבירקמ ,םיטעובו םיפחוד ,וילע םי .םיעונצ םיעוזעז ביגמ וניא אוה יכ ,םוטנמומה תא לידגהל ךירצ התא זא .םוהתה ךותל ותוא ףחוד התא םא קר רוזעי הז .ולש םחרה רישב ליחתמ ,ונתיא בוש אוה השדחה המרבו ,ללכב ול קיזמ אל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הריחנ לפי קטגוריה:

Games

תויתייח תוטיש :ליפה תא ריעהל !םיהדמ עמשנ הזכ תושעל לוכי ישונאה ףוגה ךיא םיהדמ הז .ךלומ הריחנ ךל שי וישכעו ,םירבח ברקבו עונלוקב החידבל תחא םעפמ רת .הז םע דדומתהל השק דואמ הזש עדוי התא ,ישיא ןויסינמ הז תא ריכמ הת .רוצעל הארנ תוריחנו ,ינשה דצה​​ לע לגלגתהל ונממ שקבל ,םדא ריעהל ךר .ךמצעב םדריהל ןמז היהיש דואמ בושח וז הרצק הפוקתב

.לגלגתהל לגוסמ םדא םא םג ,ולש קזחה ןעטמה את תא רחונ ליפ ךיא םכמצ

.התוא ריעהל ידכ היפ לע המצע תא הכילשה טושפו ,תונלבס דבאל ןושארה .הלש השעמה תא וכירעי םירחאה רעיה יבשות לבא ,םוהת ךותל הקילחה המצ

.הילא ףרטצמ ןוריזחו ,הקדבנש הטישל תונפל​​ בוש טילחמ ףושניה .וייח תא בירקהל רעטצה אל אוה םג ,םימי רחונ רחנל בישקהש רחאל םינווקמ םיקחשמ הריחנ

.שיבכה תא ררחשי הזו ,הרבז לע ץחל ,ליפה תא ריעהל ידכ לגלגתמ בוש א

.עגתשהל ידכ טעמ קר הרתונו ,המויסל העיגה התונלבס םגש רבתסמ .םנמונמ רבח ףוחדל ידכ ,תוכיס ומכ ,תופרי'גב תשמתשמ זאו ,המצע ליפ .ליפל רתוי הקזח הכמ תיחנהל ידכ הלועפ םיפתשמ תובורק םיתעל ךא ,דבל

.המישמה תא םילשהלו רוריבב דובעל ידכ םירוביגה םע רשק תריצי יכרדו .התוממ snore תא עיגרהל ידכ תירוטסיהרפה הפוקתה תכלל וליפאו ףרוחב .םחרה​​ וריש תא בוש ליחתמו אצוי ןיידע אוה לבא ,םוהתה לא ליפה תא ףו .םהלש רבחה לש הריחנל עירפהל רעיה יבשות רזוע ,ליפ ריעהל םידליל םי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more