סימניות
םיקחשמ סרפסקא הווח

םיקחשמ סרפסקא הווח

.םיכילהתה לכב טולשל םיבייח םימזי ,חילצי קסעהש ידכ .תובוחה תמישרב םג ללכנ הרוחסה לש הלבוהה תאו ,תכלכולמה הדובעה תא .תפרוצמה ןאוורק וילא רוטקרט הגיהנ קחשמ התא וישכעו ,ךינפל סרפסקא .םהלש דעיה לא םתוא תחקל רהממ התאו ,הז ךותל םינעטנ םינכומ תוריפ .תורומהמ איה המידק ךרדה יכ ,תיארחאו הבושח המישמ יהוז .ולוכ לוביה תא דבאלו ,ךפהתהל ,הטילש דבאל לוכי התא ,ידמ רתוי ץיאמ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים סרפסקא תווח לפי קטגוריה:

תורוחס תלבוה :סרפסקא יאלקח יאלקח

.קושל דוביעל ,ןסחמל םתוא חולשל ,תואספוק ךותל םתוא ןיימל ,תוטימה .קצומ חוור לבקלו ,ףדוע תא רוכמל םג ומכ ,האבה הנשה לש ריצקה ינפל םינווקמ םיקחשמ סרפסקא הווח

.םירדרדתמ םהש דע ,תוחוקלו ןסחמל ופטקנש תוקריה תא תוריהמב ריבעהל .םילשב תוריפ סומע ןאוורקה םע רוטקרטב גהונ גהנ םש ,םייאלקח םיקחשמ

.הזב םייולת ךלש קסעהו חוורה .תולוגנרתה תא קחצי אוה ,רהממ ימ ,רמוא רשא ,הרמאה תא רוכז לבא .תורקי תורוחס רומשלו לכה תא רומשל ןמז ךל היהי זאו ,טאל רהמל לגוס .םג שאר רהמל ךרוצ ןיא לבא ,בנזב ללכב רורגל ךירצ אל התא ,ןבומכ

.בוש בצקה תא םירהל ,רמגית הנכסהשכ ,שיבכה לש אבה עטקבש ךכ ,טעמ טא

.תגצמה לש דספה הזו ,םהילע ועיפוי םיקדסו םיעקשו ,תוריפל קיזהל לול .םתוא רוכמל ןמז ךל היהי אלו ,רתוי רהמ ובקרי םה זא .םבור תא דבאל לולע התאו ,הובג ץופקל וליחתי תוקרי ,םידיחא םישיבכ .ףסכ למסמ ,תוסוכו ןיטינומ ךל סונימ הזו ,קורפל המ ןיא טושפ התא ,ה

.האלה ןכו ,םינוגרא היינב ,ריצק ,היקשה ,העירז :קשמ יקחשמב םיחכונ .ואולמב ותוא רומשל ,ןעטמה לש חולשמ אקווד אוה סרפסקא קחשמה הווחה .הבוט הבוגת ,הגיהנ תויונמוימ שרוד הז .השדח הביסמל תכלל ,קורפל ךירצ התא ובש ,ךלש דעיל עיגמ התא ,לולסמה םינווקמ םיקחשמ סרפסקא הווח

.םייזיפה םירטמרפה לגרתהל ידכ ,תינוכמה תאו שיבכה תא שיגרהל ,הווחה .המישמה תא אלמל ידכ עסמל תאצל ןמזה עיגהו ,יארחא דואמ לבא ,קבא אל .הדובעה םע דדומתהל רתוי בוט ,רתוי רהמ רבכו ,הטילש לבקמ התא ,רבעמ .חוור תורטמל הז ץורימב םירחתמה תוכמ ,רבעומ תויהל תוקרי לש תונוט

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more