סימניות
ףרוטמ קחשמ תוירטפ

ףרוטמ קחשמ תוירטפ

.ןוכנ דואמ םש תוירטפ ףוריט םינווקמ םיקחשמ שי .שגרמ ,ימניד קחשמ ךותב ידיימ עוקש התא ,םניחב קחשל לחה .חיוורה עבטמה לע הנק תויהל ךירצ הז לבא ,קשנ ילכ לש בוט רחבמ ךל שי .תורב תויח לש השילפה דגנ קבאמב ישומיש טבחמל טושפ בובז וליפא .רמוש רותב ךלש דיקפתה הז - תובער תויחמ לוביה לע ןגהל ךירצ התאו ,םייתיירטפ רעי .תורקי םינבא וא קשנ תרוצב םיסונוב לבקל ידכ םיזגראה תא חותפל םג ומכ ,םיצרופ גור
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תופרוטמ תוירטפ לפי קטגוריה:

Eti םיפרוטמ םיקחשמ ףיכ תוירטפ!

.םירמייג ברקב רתויב םיירלופופה םיאשונה ירוי תאזה הווחה ליהמת .ךומסה רעיה יחש בער תויחמ תוירטפ םע הקילסה לע רומשל בייחש רמוש לש דיקפתב ךמצע

.המחלמב ומכ ,םוי לכ יכ ןאכ ררבתה ןושארה םויב ,תאז םע .םיענ םהלש המורת תוירטפה םע תחרקב םיכשמנ םינטק םימסרכמ ספטל םידדצה לכמ

.אוושל קרס וניא הז דויצ .ריהי םיליפט לש רטפיהל ידכ דואמ השק דובעל םיכירצ םה יכ ררבתה תונושארה תוקדהמ

.ינלטקו ןכוסמ רתוי הארנ אבה טקייבואה לכ תאו ,הגרדהב ריבגמ לנסראה

:דומלל ךירצ התא ,רמושה ינפ לע םילעופ םתאש יפכ .םיירזכא םיבוד תוירטפ שפחל אציי שחנה תא קורסל ןכמ רחאלו ,םידופיק תובנרא ,םיאנס

.ףרט רתוי בורק וליפא בנגתה יתש ,דחא םע תרשיי םנמא התא .תוינחיר תוירטפו תיסיסע ,רתויב הבוטה הריחב םהלש םיטחמה לע אשונ רבכ םיפוצח םידו .ךנובשחב ועיפוי בהז תועבטמ המכ דועו ,םיפטוחה םע םירשייתמו תאז םוקמב

.םייוצר אל םיחרוא םע דדומתהל ינומה לגוסמ רתוי ינלטק קשנ ילב רדתסהל םילוכי אל ם טנרטניאב תוירטפ ףרוטמ קחשמ

.םיפושניו םיפלטעה ןמ םיחופת עטמ רמשש הלילה רמוש תא לעפה .עפשב ךילע וחלקתה תועבטמ םג לבא ,יליצא תויהל העילק

.םידדצה לכ לע ספטל םגו ,רתוי תוליעפ וכפה תויחה רשאכ סונמ ןיא לבא ,תדמחנ דואמ א .תוצצפ קרוז ,םיחדקאבו םיבורב תוריל ,תודוכלמ לש סינט טבחמ ,תבחמ םע םהמ תוביזע .ותוא ליצהל תוסנל לבא ,תיחכונה המרב גצומ רשא ,והנשמל קשנה גוס תא תונשל לוכי הת

.ץמאמ רתוי תויהל ךירצ ינשהו ,רהמ םירבשנ םקלח .םיפלטע לע שארמ רחבנש רשא ,חתפמה תא ליחהל ךרוצ שי חוטב רובעו ,ץע רשאמ רתוי רהמ .םיליגר תועבטמ רתוי ח"טמה ואיביש ןח ינבא תא אצמת התא ,תפסכה תא חתפ .תועבטמה דחא לבקת התא םהבש םישדח םיקחשמ-ינימב ,החוטב לש ותסינכ םע

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more