סימניות
תוינרדומ קחשמ תוקיטקט

תוינרדומ קחשמ תוקיטקט

.רורט-יטנא תדיחי לש תיטקט הדיחי לע דוקיפ ךות ,המיחלה תונמא ירושי .תושדח תוקינכט דומלל םינכומש םילייח לש םינוש םיגוסמ םימחול לש בט .הלבח דויצ ,םידיינ salvo תונקתה ,ריהמ שא קשנ לש קנע לנסרא .םיניינב יגוסו םינוש םייעבט םיפונ םע ,םינוש תומוקמב תומייקתמ תומ .תולועפ תועצמאב בושחל ןמז שי זא ,דעצ רחא דעצ םילהנתמ םירטסגנג םע
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תוינרדומ תוקיטקט לפי קטגוריה:

Games

בושיחב הקיטקטה ןוחצינ ינרדומה .הטקננש הלועפ לכב רק בושיחל דגנתי אל ביואה ,םכח דוקיפ הקיטקט אוה

.םייאבצ םיניינעב םדועיי תא אוצמל ולכוי ,םיטסירורטהו םיפקותה דגנ ןווקמ קחשמ Modern תוקיטקט

.הלועפ הזיאל םיארחא תדלקמה ישקמ וליא זמר שי דימת ךסמה לש ןימי דצ .לוהינל רתוי הלק איה האבה הסרג לכ ,םינקחשה לש םנוצר תא ןובשחב וא .תוחתפמה תאו רבכעה תא םג קחשל םילוכי םישמתשמ ,יעיברה קלחב

.קחשמה עבטמ קר ,םינימז םניא הלא תואסרגב יתימא ףסכ םע םימולשת .תופורתו דויצ ,קשנ שוכרל ןתינו ,ברקב דרוש ידי-לע ןויסינ םישכור ם

.רוזחי אל דחא ףאש חיטבהל ידכ םיקיפסמ םיקחשמב םימוקימ

1000 .רוא םיקזבה ןשע תוצצפ ,םיאתמ ינומיר הלבח תולועפ רובע .ביואה לש הקינורטקלאה תכיפהו גרה תותוא רובע ינכטורטקלא ,התצהל הק

.םיעשופ סרה וא הבורע ינב רורחש איה תוחילש לכ

.שמתשמה לש וחומל יתימא רגתא היהת המישמ לכ

.םהלש םיעשפה תא עצבל ילבמ ,גרה םיללוכ םניא בטיה םינמואמ םידדוש ל .הפמה תא ריבעהל תלוכיה אוה הז קלח לש שודיח

.ןימא רתוי קבאמה תא ךפוהש המ ,תעמשנ הקירז לכו ,החותמ הריווא תרצו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more