סימניות
לטרומ תלגע יקחשמ

לטרומ תלגע יקחשמ

.רתויב תונכוסמה תואקתפרהה תא בהואש ימ לכל וכשמי Death trolley םנ .ןמאיי אלש רשוע רחא שופיחב המדאה ךותל קומע ודריש ,םיצימא בהז ירו .רצוא רתוי הברה שי םש ,רתוי דוע ךלי אל הז תרחא ,ולש הלגעה תא רפש .תע לכב ,בשחמ לכמ םניחב קחשל לוכי התא קחשמה יקלח לכב .ססוג אלל רמייט רובע הצקוהש ןמזה לכ רובע םישקומה תא קיזחהל לוכי
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תינלטק הלגע לפי קטגוריה:

Game רובע תוומ תלגע .םהייח תא םינכסמ תובורק םיתיעל םישנא ,ןכוסמו השק הז עוצקמ .המדאל תחתמ קוידב שחרתהל ,ותיא תואקתפרה לכ ,דחא םדא לע רפסת תוומ

.רופס ןיא תורצוא אוצמל ליחתמו ,שארמ תוליסמ ךרואל תעסונש הלגע ךות .תאה תא חכשי ןלשרה תימעה ,טטומתמ עזגה ,רטמ לכב ברוא תוומה ,תנכוס .הז תא הווש סרפה זא ,םיטפשמה לכ םע דדומתהל התא םא לבא ןווקמ Mortal יקחשמ תלגע

.רואה תא ואר םיפסונ םיקלח העבראו ,תחא הסרג לש חותיפ לע ורצע אל ם .םייסל עיגהל ,דורשל הסנמ אשונה בהז תורכמ לא דרוי ,ידמל בר ןמז ךש

.רבעמה ךלהמב חיוורמ רשא ,קחשמה עבטמב םולשת שי םיסונובהו םירופישה

.ץופקל ול םרוג הלעמל ץחה לע ץחולו ,םייעקרק תת םישיבכ לע תויוריהמ .תינלטק הלגע אוה קחשמה םש המל הארנכ הזו ,ךרדב תוקספהו םילושכמ ןמ .ולש הלגעה תאו רוביגה לע בואשל םינקחשה ,בושו בוש קחשמה תא לחה

.םיקוצה ךרואל עונל הלוכי איה ךכ ,רתוי הריהמ הלגעהש לככ :תוריהמה .םירב םולשת ידי לע םג תרפושמ הלגעה לש תלוביסה .תועט השוע ןקחש םא לושכמ רובשל לוכי הז ,קחשמ לכל םימעפ הברה ךכ ל .בצקומה ןמזה לכ רחאל ןמאתהל קחשמב חצנל .רוחאל הריפסה רמייט תאו הלגע לש םהייח רפסמ תא ,ןקחשה תא שי בהז ה

.םישכרנ םה לבא ,5 אוה קחשמה תליחתב םיבוביסה רפסמ

.םרובע ףוליח יקלחו תולגע לש רחבמ שי ,תונחב םירצומ רתוי הברה שי ו .םימלבה תא רפשלו רוטיק עונמ ןיקתהל ןתינ הלגעב ,המגודל

.םלשומ טעמכ הז תא השעו םינקחשה לש תולאשמה לכ תא ןובשחב וחקל םירב .ןורקה תא םימלב ,רותפכה תא וא הלאמש ץחה תא ,המאתהב ,המידק םיענ , .ץוב תצלפמ לולזל לוכי רוביגה וישכע ,תושדח תודוכלמ שי קחשמה .היעב היהת אל הז קלח לש תומר עברא לכ תא רובעל ,םינושארה םיקלחב ח

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more