סימניות
Bobo יוב בבוש קחשמ

Bobo יוב בבוש קחשמ

.הז תא תושעל אל ךיא וגצוי םידליו ,הקוחרה ותודלי הרזחב םירגובמה ל .םלועב לכה ךיא עדיו ,עדי אוהש וצר וירוהו ,קחשל בהא ותודלי זאמ טר .תועוצקמה לכב םינוש םירומ לש דלי ורכש םה ,דואמ ריעצ ליגמ ,ןכל .תונהיל ליחתה דימו ,תחסומ לבקל הרומה הכחמ ,דליה .םידומילה ירחא ראשנ אוה ורובעש ,רפסה תיבב הז תא תושעל ךישמה אוה .הכחמ ךתוא רומשי אל שנועה תרחא ,רבד םוש בל םש אל םירגובמה דוע לכ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Naughty Boy Bobo לפי קטגוריה:

boy בבוש קיחצמ םיקחשמ

.ךויחל םורגל קר לוכי ידמל תוטושפ תולועפ קפס אלל ,םהב קחשל לוכי ק

.ןיטולחל תונוש תוינכות שי ,םרותב ,םידלי .תויעב ןורתפו דומיל ירפס דומיל ןחלוש דיל תבשל אל ,תונהילו קחשל ם .ירקיעה ךוסכסה הז ,תושעל הצור אל ריעצה רודה המ םישרוד םירגובמ ,ז Naughty Boy ןווקמ קחשמ Bobo

.ריחמה תא הבוג עבטה לבא ,בוט תויהל הסנמ אוה .קוניפב ספתיהל אל בושח יכהו ,ומצע תא תושעל הסנמ דימ אוה ,םירומו

.יתימא אלו ,קחשמ אל ,ףסכ םיכירצ אל םה ,םניח ובוב בבוש דלי קחשמה .תוינש רפסמ דועב ןועט ,ןווקמ ןפואב דובע .הריהמ הקספהל ילאידיא

.ילאמשה רבכעה ןצחל לע הציחל ידי לע טושפ תוטלשנ תואסרגה לכ .ןמזה רמגנש ינפל ףיכ לש לוחכ םלוס תא אלמל ןמז תויהל בייח םינקחשה .רתוי חיוורמ אוה תודוקנה תא ,דדומתמ ןקחשה תא רתוי רהמ

.יתימא ןוחצינ אוה םישמתשמ יפלא ברקב םינושארה תרשע תא ןיזהל ידכ

.םידומילה ירחא בזע ובוב יכ הדבועה םע ליחתמ לכה .קחשל הצור טרבור לבא ,ןחבמה תא שדחמ בותכל ידכ ןחלושה לע םידיספמה .לשכנ תמר ,קותמ היהי אל הז ,ןיחבמ הרומה םא לבא ,קחשלו קיטסיו'גה

.תובושתה תא עדי אל טלחהב ינלשר טנדוטס ,ןחבמ רמאמ בותכל ןמזה עיגה .תומרל תונויליג בותכל ידכ קר הנכה ןמז קיפסמ היה .הטילשה תא ריבעהל טרבורל רוזעל היהי ןקחשה לש תירקיעה המישמה ,וז

.דואמ ריעצ דלי םע םישגפנ םה .ותוא ורקיב ךכ לכ תובר תורזח ,ול וגאד וירוה .הנושארה התיכל דליה תא ןיכהל וסינ םלוכ .בבוש לדג אוה המל תויהל יושע רשא ,םיקחשמל ןמז ראשנ אל טרבור ,הזה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more