סימניות
הדיחי תילע קחשמ

הדיחי תילע קחשמ

.תדחוימ המישמ תרחבנ לש בטיה ןמואמ םחול הדליו רוחב לכמ השעת תיליע .םיינישב םישומח ,םידדושו םידרומ ,םיטסירורט לש תומלש תוצובק סורהל .תיעוצקמ תוברעתה תשרדנ ובש םלועה לש תומחה תודוקנה לכב ורקבי ןכוס .קוידו הריהמ הבוגת ,בל תמושת לש הלועמ זוכיר ךרטצת חצנל ידכ לבא , .תינלטק הכמ קסוע ביואה ,חלסנ יתלב ןה תויועט
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תרחבומ הדיחי לפי קטגוריה:

Games המישמה תדיחי תילע .חיוורהל ינממ תחקל תוסנל רתוי לק הפיאו ,םירחאל שי המ םיכירצ ןמזה .הנגה רובע ינשהו ,תונפקות רובע שומח תויהל בייח דחא .תע לכב יחרכה טושפ אוה קזח אבצ ,ןכל .םייאבצ םיכוסכס לש רתויב תוטהולה תודוקנל םישמתשמ חקיי הדיחי תילע ןווקמ קחשמ תילע תדיחי

.םלוה אל טושפ הז ,לודג קזנ םורגת תיביסמ הכמ זא ,הישעת וא םירוגמ .הדובעה תא ומצע לע תחקל ,םיביוא לסחל םישורדה םירושיכה לכ םע םילי .הלאכ םימחול לש תומישמ לע תרפסמ ,תילע תביטח קחשמה לש םיקלח העברא .םייחב ראשיהלו רובעל דחא ביואל תתל אל ,םילבחממ םיחטשה תא תונפל א

.םייחב ראשיהל ידכ השק דובעל וכרטצי םינקחש .ןולשיכב םייתסי המישמה תאו ,ינלטק עצפ לבקל לוכי םחול ,היינש רירב

.ןמזה תומכ לכ רובע םיילאוטריו םיביוא סורהל ,תוגאדמ הקספה תחקל םי .ןקחשה לש םירושיכב קרו ךא היולת המישמ תרבעה ,קחשמה לש קלח לכב םי

:םהמ השולש םנשי ,המישמה תא עובקל םיעיצמ םימזיה ,םינושארה .בטיה םישומח םימחול לש היפונכ ידי לע םיואמ אוה .בטיה םינמואמ םה :בטיה הווסומ ביואה ,םיצעב םיצעה ללגב ןווקמ קחשמ תילע תדיחי .שאב םיחתופ דימו םייופצ יתלבה תומוקמב םיעיפומ םילבחמה ,ימומרעו ח

.םויאל ןותנ ימלועה רדסה היה ,םיקנטו םידבכ םיחתות גישהל םירשוקה ו

.דורשל בייח היפונכה לש דחא רבח אל ,ןורבה תא קר לסחל ידכ קיפסמ אל .ביואה תוחוכ ידי לע טעמכ הסרהנ איה ,הדכלנש ריעל ךלי םידחוימה תוח .ירבדמ רוזאב תרתלואמ הדבעמ סורהל ךירצ םחול ,ולש הריירקה םותב

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more