סימניות
Piggy םיקחשמ wiggy

Piggy םיקחשמ wiggy

.םייגול םיקחשמ קחשל ידכ םינקחשל עיצמ Piggy Wiggy םניח םינווקמ םיקחשמ - בושח יכ .ןורתפ אוצמל ןיינועמ התאש ךכ םייונב םילזאפ .םיעט םיטולב ילב תויחל םילוכי אלש םידומחו םינמש םינוריזח ןה תוישארה תויומדה .תוילעמו םילבח ,םינוש םינונגנמ - העונת לש ןפוד תאצוי ךרדב שומיש ךות ,םתוא םישפ .םירחא םע תושגנתמ תומל רשפא ,תוחונ יא םורגל טושפ המכ םאו ,םילושכמ המכ ויה .תובר םימעפ המר לכ קחשל ירשפא הז יכ ,ודחפת לא לבא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים יגיפ לפי קטגוריה:

Piggy Wiggygames:

לוכאל ןמזה עיגה .םירגוב םיטולב לע םילכוא םהש המ קר םישוע רשא ,םיבער ,בטיה םיסלכו .םהילע בוהאה לכואה ןעמל זוזל אל וליפא םה יכ ןלצע ךכ לכ הלא םיריז

.תחא הלועפ עצבל ירשפא יתלב הז רשאכ םותס יובמב ךמצע תא םישל לוכי .הרטמ התואל ךסמה לש ןותחתה קלחב לוגע ץחה שמתשהל לוכי התאש וא ,המ

.םהילא עיגהל תונמדזהה תא םהל שיש עגרב ,םייחלה יתש ירוחאמ םיטולבה .תודיח רותפל תינויגה הרוצב בושחל לגוסמ תויהל בייח דחא ,שחרתהל םה .תונוש םיכרדב תאז תושעל ןתינו ,הרזעל תוקוקז ןה ,ןהיתועונתב תולבג .הרטמ התואל תדרל וא ,שארב עוקת ,קוניפ לע ספטל לק הבש ,המרב תילעמ .םירחא שי םוסק ןונגנמ הז דבלמ לבא

.לבחה ףוסב סרקל דמצנ אוה הבש ,תדחוימ תעבט שי ריזח לכ .רוביח השוע התא ,ריזח לע ןכמ רחאלו ,הז לע ץחול התא םאו ,תוינניח .ןוכנה םוקמב קוידב לופיי ריזחה זאו ,ותוא ךותחל ךירצ התא ןוכנה עג

.טולבה תא רובעל םילוכי םלוכש ךכ ,םינוש םינוויכב דרפנב ופועי םה ה

.םידח םיצוק לע םילפונ ,תומל םילולע םירוביגה ,המגודל .תאזה הידגרטה תא עונמל ידכ תושעל המו ,עונל ףידע ןוויכ הזיאב בושח .תוחשל ולכוי אל לבא ,ועבטי אל םייכינחה ,הקומע הכירבב .המרה תא םילשהל ידכ תרחא ךרד אוצמל ידכ רוזחל ךירצ התאו ,ףוצמ ומכ

.דחי םייואר םיקוניפ לוכאל ןכמ רחאלו הצוחה ותוא ךושמל ידכ רבחל לב .תוריהזב בשוח התא םא ,הצוחה ךרד אוצמל לוכי התא ןפוד אצוי בצמ לכמ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more