סימניות
- םיקיחצמ םייסנכמ

- םיקיחצמ םייסנכמ

.stickmen םלועה ןמ םיריעצ הגיהנ ,קחשל וישכע התא ובש ,קיחצמ םייסנ .הרירק תרופסת השעו םימותכ םייסנכמ שבל אוה ,םינטקה םישנאה ןיב טלב .תונכסו םיבר םיביוא שי םש ,הקתפרה לע ךלוה ץמואב אוה יכ ,ידוחיי ר .הבוט תיזיפ הנכה ול רזוע תומישמ םע דדומתהל ידכ .םוקמ לכב סונוב יבכוכלו םינטק םילתלתל עיגמ ,םינכוסמ םיקמועל ללוצ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םינהמ םייסנכמ לפי קטגוריה:

Dynamic קיחצמ םיקחשמ pants

.םיילגרהו תועורזה ,ףוגה םוקמב טיברשהו שארה םוקמב לגעמ ותואב םיעו .דחא ףא םע ותוא לבלבל לוכי אל התא ,םייסנכמה קיחצמ ןווקמ קחשמה לש

.םשמ עסנש רחאל ,תוזירזב םהילע ספטמ אוה .בוש הסנו ,בוש תובגל םידעצ המכ רוזחל לוכי התא ,יוצרה הבוגל עיגהל

.םימוצעה תוריקה לע קובדלו רתוי הובג ץופקל ול םירזוע םה

:הלאה תוחתפמה תא ךרטצת ,דליה הגיהנ

.הבושח המישמל עיגמש חילש לש ותשקב תא אלממ ,המידק ץר רוביגה ,םעפ .המידק הבר תוריהמב ליחתמו ,ומואנל בישקהל ידכ רצוע אוה תוינש המכל

.שיבכה לע ריעצה לע רומשל םיסנמ םג םה יחה םלוע לש םירחא םיגיצנו ם .האלה ךישממו המידק ץפוק טושפ אוה ,ךבתסהל הצור אל אוה םאו ,וינפל

.ונלש רוחבה דוגינב יתודידי ,תוינועבצ תודפרק לש אלמ אוה םש ,רעיב .ותוא ודירוה ,ותוא ופקת להקב זאו ,הז רחא הזב םינושארה םה

.ינלטק קשנל ןורפיע וליפא ךופהל לגוסמ ןמקיטסה לבא ,ושרגתה םיבר םי

.ולש הדילגה טורח תא בנגש בנרא רחא ףדרמב יעקרק תת ראב ךותל םג לפו .םיער םישיבכע םיצרוש רשא ,םיבכרומ םייעקרק-תת םיכובמו םימ תורוניצ

.הבוגה לע ץופקלו םוהתל לפונ אל ןמגיטסהש ךכ ץופקל הציפק שרק רייצל

.תומישמ םייסמו םילושכמ לע רבגתמ ,תוצלפמה לכ תא ץפנמ ,ףרה אלל המי .דחא ךותל ותיא גזמתמ ,ליבשה לש עטק לכ לע רוזעו ,וילא ףרטצה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more