סימניות
יננאו Tittu יקחשמ

יננאו Tittu יקחשמ

.םניחב יננאו Titta םינווקמ םיקחשמ קחשל םכתא םינימזמ ונא ,שופיח תוססובמ תומישמ .וילעבל ןבל לותח לש וייח תא תכבסמ רשא ,הקתפרה קחשמ תרדס יהוז .ןרקס דואמו ,ריתסהל תבהוא ,הבבוש איה .תודיח רותפלו דוקה תא שחנל ,שפחל והשמ שי ןמזה לכ יכ ,םוקמב usidish אל ,םמעשמ א .תניינעמו השדח הדובע איקמ לכו ,ווצי ווצת םירבוע םירבדה ובש הנהמ לזאפ קחשמ והז .ץק ןיא דע םהלש ףיכ ףרטצהלו ,תויומדה תא ריכהל ןמזה עיגה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Tittu יננאו לפי קטגוריה:

Igry Titta קחשל ןמזה עיגה :יננאו iskat

.דליה תא ךשומ תובורק םיתעל ,ןמזה לכ עתעתמ ימ ,דומח ולש לותלתח דליה םע שוגפת םש

.םנמנל טילחה רענה ,םיקחשמ לש ףייעו ,בוחרל לעופ .םהיתועד תא ןובשחב הז לע היה ,ןבל לותח – יננא ,תאז םע .ותוא ריעהל ,Titta לע ץופקל הליחתה איהו ,קחשל ךישמהל התצר טושפ איה .חאב לענו חבטמב השינב תללוה הדלי עסנ דליה ,וזכ תוגהנתה לע סעוכ .בצמהמ תאצל ךרד אצומ התא ןכ םא אלא ,ותוא רוצעל לוכי אל ןעטמ וישכע

.רדסב םירפסוממ ההז רפסמ רתאל תובורק םיתעלו ישומיש ךרוצ תויהל לוכי אשונ לכ .הרוחא רוזחל וא המידק :ןוויכה תא ןייצל ידכ ךסמה לע םיצחה לע חוור ,םינושה םירדח

.ףתרמל ,ןחלושה תחלצהמ לפנ ,היחה ףדור רוביגה ,יננאו Titti קחשמה לש ינשה קלחב .הצוחה ךרדה תא אוצמל איה הרטמה ,םצמוצמ בחרמב ספתנ .םימיאתמ םיעצמאה לכב ,תאז תושעל ידכ .תוניוצמ תואצות םע תומר רובעל טלחהב התא זא ,תומישמ עצבלו ,יאנת עוצעצ קובדל התא

.דיחי טרפ לש בחרמב ספספל אלו ינרע דואמ תויהל ךילע ךכ םשל

.המולעתה דוק תא שמשל לוכי ריק רויצ וא רויצ ,ריינ תסיפ לע םירפסמה ,ןועשה לע העש .םיליעפ םה םא ,רדחב םיצפחה תא ךופהלו תושינה לכב קורז .בתכיהל םילוכי םירפסמ ,לשמל ,םוקמוקה תיתחתב .רהבתת התא םיוסמ בלשב לבא ,םיכירצ םהש המ תא ןיבמ אל התא דוע לכ

.תויטסלאו תודיינה תא דבאי אלש ידכ ,םילותיפ רובע רדהנ רוטלומיס הנה

.םירענה ינפמ רתתסהל תוניפ שקבמו ,השדחה הירוטירטב ,תיבב ומצע תא השע תוריהמב לות .יתוורפ shalunishki תא סופתל תושדח םיכרד לש תושגרתהה םע אב אוה ,יננא םע םיאובח

.העוט אל לבא ,םהלש דמחמה תייח םיקחשממ החונמ תצק בשח אוה .איצממ סדנוק אבה שדחה םוקימב וישכעו ,דלי םע דחי ,שפונה תיבב םיצפחה םע ןכמ רחאל .הנוש ישוק תומרב תודיח ןורתפו תורישה םתאוושה ,שופיח ימצע ,חטשה תא דומלל ךרטצת

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more