סימניות
ןותייפ תסייט יקחשמ

ןותייפ תסייט יקחשמ

.תיאבצ הדיחי דקפמכ ומצע תא תוסנל תניוצמ תונמדזה אוה םניח םינווקמ םיקחשמ תביטח .דוס רוזא תחטבאב ,ןימזהל .ףוקתל רתוי לק ןוחטיבה לע רומשל לבא ,הילוח םרפסמב םיביואה .ברקב טלוב ןורתי קפסמ היגטרטסאו הקיטקט לש ןוכנה בושיחה .יברק ןויסינ רבוצ ודוקיפ ראש תא ולבקי םה ,םישומחו בטיה תדיוצמ הדיחיה .ןגומה טקייבואה םיסנכנ היה אלו ,עקרקה לע ראשיהל םיבייח םיתבוש .קחשמה לש םיקלחה השימחה תא םסרפ קר ,בר ןמז ךשמב ןיטולחל ישפוח קחשל לוכי התא .םחליהל ידכ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ןותייפ תסייט לפי קטגוריה:

Voennye pitona

םיקחשמה תביטח .תיליעה הדיחיה לש םכח דקפמו ץימא לייח לש ןורשכה תא תוארהל לוכי שמתשמה ,םתוא קח .ביבסמ םייחה לכ תדמשה ,סופתל ,םהלש תונמזהה תאו ,רתויב שידחה קשנב םהלש דויצה ,ם

.ןורחאה ברקה היהי הז ,םילייחה םא םג ,ריחמה לכב תודמעב הקיזחמ קחשמ תקולח תרדס ן .ותוא דוכלל תונויסינ ריאשמ וניא ביואה ןכלו ,יאבצ סיסבב תנסחואמ הנורחאה תוחתפתה .םייתסי ימלועה רדסה תאו ,תונוכנ אלה םיידיל לפונ היגולונכטה הכה .קשנ םהל קפסלו ,ידוסה סיסבה לע ןגהל רתויב םיבוטה םימחולה ןקחשה תוצקהל ןכומ דוק

.בוטה לכ םהל שיש קשנה תאו ,הברתמ םישדח םיביוא לכ םעו ,תומר לש קיפסמ לודג רפסמ .תרובגת םתוא תחלוש הדוקפה ,רתוי םיסונמ םילייח תויהל ,הרפש םג תשובלת תיליע תדיח .תומישמה םע דדומתהל לכות םכחה דקפמה

.קוניזה וק לכ ,יחרכה וניא תיאבצה הקיטקט ןונכת לש ןידעה ןיינעב ודי תא תוסנל קחש .ןמז לש הקדמ תוחפ ליעפהל ךרטצת התא ,ךירצ אל בר ןמז ךשמב ריצק .םיגשיהה תא רומשל ןתינ תורמל ,אל איה המשרהה

.השקו ינוניב ,לק – םתשולש ,תחא תבב ךירצ התאש ישוקה תמר תא רחב .םהלש םוקימה לע בושחלו ותדיחיב לייח לכ לש םינייפאמה תא הליחת ןוחבל בייח ןקחשה

:ויהי םינושארה םילייחה .הציחלה רחאל לחת הפקתהה ,התדמע לע היהי דחא םחול רשאכ .דואמ הפי היהי קבאמה

.הברה הנתשה אל אוה קחשמל קחשממ ,השעמל .םילייח לש ןושארה יטרדנטסה ךרעמה תאו ,יאבצ סיסב יכ ותוא לע ףסונ קלח לכ .קחשמ עבטמ חיוורהל םינקחש ,ןויסינ ולבקי םילייחהש עגרב .רזע דויצ ,םינבמ ,דויצ תשיכר לע האצוהש תויהל לוכי הז .ריחמב ואב םג תוכרע .ברקב תלעות רסח אוה תמ םחול וילייח לש ינפוגה ובצמ לע חקפל בושח .תיגטרטסא תובישח לעב ןקתמ לכ לש הנגהה תא דיקפהל םיששוח םניא םה ,לעה ןמואמ ןמוי

.ריוואב תובקע ריאשהל ,םירודכ תקירש ,תובהל תקרוי םירויבהל ,םייתואיצמ םיארנ םזיל .ברקה הדשב םומיד םה םיביואה .עקרב עמשנש ,תימניד הקיזומ ףיסומו ןילנרדא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more