סימניות
רטילג ליח יקחשמ

רטילג ליח יקחשמ

.תוזילע םידלי תוילבט םיחותפ םניחב תשרב םיקחשמ ,תיאוריהה הירוטסיה תקתפרה תא תוו .ךלש םיפדעומה םידעיה םתוא ןגנל לגוסמ תויהלו ,תופי דואמ תוצימא תורוביג שמחה תא .םידגב ,םיילענ ,םירזיבא םתוא ףוטקל ,וססהת לא זא ,היצמרופסנרט תויהל םיבהוא םה .םהלש תואנקויד לש תרשרש לפקל ,לדוגא ,קט קיט יויאי ואנ הוולשו זילע ,חמש יקוימ י .םישנ לש םיטבוצהו םיקירט לש ןווגמ תועצמאב ,ינוציח יפוי לש םיטנמלאה תא ךל ריכהל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים רטילג ליח לפי קטגוריה:

הפי תורוביג םע תולולג תוקונית קיחצמ םיקחשמ

.אצוי אל אוה ונממש ,העתפה םהל גיצמו ,םישנא אצומ לרוגה יכ הרוק הז .םירופיס שי םימעפל םיהדמ המכ דע ןיבהל לכות ,םיקחשמ תולולג םידליה .תיחרזמה תוברתה ידהוא לש ףסואל םיפרטצמו ,תינפי המינא לש ןונגסב ם .םהלש עבצ בוציע ידי לע תוהזל לק תונב תרבחב ןמז ולבי םהו ,םמצע רו

.ארונה ףוסה תומדא לש ארונה ורייפ טילש םע תמעתמ תודגאה ץרא ,םעפה .המצע תא בירקהל הילע היהש יפ לע ףא ,תיפוסניא הנישל ותוא הליטהו , .ךשמנ ןיידע רשא ,המחלמה תא ליבוי בוש אוהש ךכ ותוא תויחהל םולח םי .תולקב היצלופינמ תויהל םילוכי םהש ךכ ,תימוקמה הייסולכואה ברקב תי .םיילילש םייוטיב ץלחלו םישנא ברקב תונוש תורצ ץיפהל ידכ ץראה רודכ

:הלאכ תואפרמכ וררבתה 14 תונב תורענ שמח .הילבט שבלתהל םידליה קיחצמ םיקחשמ ידי לע םג בטיה תשגדומ רשא ,יטנ .עורה לש דצב םהל םידגנתמה םידשב םחליהל םינכומ םהו ,וברסי אל םה ץ .רחא ראופמ ןוחצינב תוכזלו ויצפח תא תחקל ,ביואה תא סורהל ידכ תושד

:תוניינעמ תודבוע .הנייגיה לע רומשל רוזעלו הלש םעטב תשובלתה לכ רחב .ומוקמ תא טנמלא לכ אוצמל הסנמ ,לזאפה תא ביכרהל ,םיקחשמ םידליה ףי .עבצ לש ןווגו הרוש לכ בטיה ןוחבל ךירצ התא ,לק ךכ לכ אל הז .tic-tac-toe םלוכל ףיכ ןימז םג אוה ןאכ
.הז ןוויכ לש חווט תא ןנערמ םג ןכלו ,םייאשונ םיקחשמ תוקוחר םיתעל .תופיצרב תורוביג לש תואנקויד תיינב ,תוארשרש לש םיטנמלא השולש לש .הדגאה ץרא ןמ ץימא םיאפרמ לש תיתודידיה הרבחב רדהנ רודיב תונהיל ו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more