סימניות
Twisted םפש יקחשמ

Twisted םפש יקחשמ

.ואר אל םלועמ ,םפש םע ימס םניח ןווקמ קחשמ ןוגכ םיקיחצמו םיזילע םירופיס .בושו בוש קחשל םיצור םה .הרבעהל תורפה לכ תא ףוסאל התאש דע ,הלחתהמ קחשמה תא ליחתהל ,תויתועמשמ תואצות גי .ךבתסהל םימעפל םתונרקס תואצמנש תולודג םייניע תוקיחצמ תויח הנה .םיניינועמ םה יכו ,ונביבס םלועה תא םיאור םה ךיא ןיבת ,םתיא קחשמ .םישוערפ רחא דוצמב וא הפסה בג תא קילדהל םירפט ומכ ,הלאכ םירקמ לש תובישחה תא דמ .ןמז תתל שי התיכ לכבו ,תוגאד קיפסמ תויחלש
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Twisted םפש לפי קטגוריה:

Do םפש םע ומצע קחשמה הז ,ספספל אל!

.םהלש םייניעה םע םביבס םלועה תא תוארל ,םתיא תואקתפרה לע תכלל ,ית .םינוש םה ךיא עדוי התא ,םייח ילעב לע תוינכות ומכ וא ךלש דמחמה תו .םירעוכמ םירוצי םה אבה תאו ,םידומח םירוצי םה דחא עגרב .וילע רבגתהל ןיאש קוחצל םימרוג םימעפלו ,םינוש םיבצמב םמצע תא םיא .םהינפל תוררועתמה תויעבה תא רותפל ידכ םיילגר עברא םירוביג רוזעל .םלועה לע םילכתסמ תויקנע םייניעבו ,הינפב דומעל ןיאש תונרקסל םינו .ותוא םיסלכאמה םירחא םיטקייבואו םישנא לע םישוע םה המו ,ותוא םיני .לגתסהל םילגוסמ םה לבא ,םוח םע ושגפנ דימת אל םה
.בגה תא תוסכל ךלש ףתכה תא םישל ,הזל הז רוזעל אוה רקיעה .םהמ הדימל םיעירפמ אל םישנא ,תויכונא אלל םילעופ םה ךיא תוארל .םפשה םע ךמצע תא קחשמ ידי לע דסח יללכו תופתתשה תואחסונ ,ידדה עוי

.אצומ תופיחדב שפחל ונילע ונממש בצמב ןמזה לכ ,םיבבושו םיתפמ םה .םיעוריאה תא תומילשמה תורחא תויומד שי םכרדב .תולגל בורקב ,םפש םע ךמצעב קחשמה תא תנכה המו

.םישדח םירבח םע תובבוש ףתשל םג םיניינועמ םה יכ ,םהלש הרבחב ךתוא .ןווגמו ףיכ יאנפה תא וכפהי ,רתאב ךל םינימז רשא ,םפש םע םמצע םיקח .שגרמ םיעוריא תונהיל לוכי התא וישכע לבא ,רתוי בחר ךופהי םיקחשמה .םתוא םירענמ םתא םא ,לפונ אוה םכותבש ,םיגצומה תיכוכזה ירודכמ דחא .ןיימדל רשאמ תושעל רתוי השק לבא ,דלומה גח ץעל הצק שמשמה ,רבכעה ל .די טישוה טעמכו ןהילעמ ספיט ,תורחאה תונתמה תוצראמ תחא תא לפיק לו .ךירצ קר התא ,תאזה המלידה תא רותפל ידכ לבא ,יוצרה לא עיגהל ידכ ם .םיישלגמ לע רהה לע קילחהל וטילחה םיטלמנה םילותחה ישילשה רודכבו , .תופוחד רתוי תובר תומישמ תושעלו ,זרב גוית ,םיגד סופתל ,םישוערפב .רתויב הבוטה האצותה תא תוארהל ידכ ןמז שי ןמז לש תוינש המכ קר לבק .רתויב הובגה ןויצה תא לבקמ התאש דע קחשל לוכי התאו ,הז לע תוקנעומ .םיסונמ םינקחש בורק אוה "הרושב שולש" קחשמה לש טנאירו
.וקב ויהי םהש ךכ ,םיינועבצ םיגד לש הדשה לע שדחמ רודיס ,םוירווקאב .ךלש המישמה תא ךבסמ ,םוירווקאה תא סופתל ךותמ רורגל חילצמ ימומרעה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more