סימניות
ףועל םירודכה תא ןת םיקחשמ

ףועל םירודכה תא ןת םיקחשמ

.תוינסחמ לש םומינימ תועצמאב ,תולחנתהה תא סורהל סוטל ידכ םירודכ.ם .םידדובמ תומוקמב ךלש קדצהמ ריתסהל םיסנמש תוצובקל עיגהל דנואביר ש .רחא ןוויכב ףועלו ,םתוא ץיפקהל םירודכה תא השוע התא ,תוריקו םיצפח .תיבויח האצות גישהל לוכי התא ,הקירזה ןוויכ תריחב ידי לע קר
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ףועל םירודכל ןת לפי קטגוריה:

Games

תינומה הערפה :ףועל םירודכה תא ןת .טפירקסהו םיטקייבואה ,תויומדה ,תובכרומה תמרב הזמ הז םינוש םיבר ם .םיליגו םינוש םינימ לש םינקחשה לש םעטה תא קפסל דעונ הז .ףועל םירודכה תא ןת קחשמה תא חותפל ךכ ,ירוקמה הרויה תא ךל ריכהל .םייחה לבא ,םיניינב אל סורהל ךירצ התא
.ףיכ לש הרדסב אוה הזה ןויערה יכ טילחהל ךירצ ןיידע םייחה לע םנמא

.חורבל ןויסינ םוש םיארמ אל םה לבא ,םישנא לש הצובקל ןווכמ הרויה .האבה הקירזה םע םיחנומ םהש דע דנדנתמ ,םידמוע םיראשנ םיעוצפה תאו

.םיתמ רבכ רשא ,םיבמוז לש סרה הז ,תאז םוקמב .ןוזמ רחא שופיחב ץראה רודכב טטושל היהי םיבמוז ,יח היהי אל ,םיתמ

.םינוש תומוקממ םיביוא דימשהל ךרוצ שי ןהבש תובר תומרל הכחמ התא .יוסיכ ירוחאמ רתתסמ ,תומרופטלפ לע דומעל דחא לע דחא וא תוצובקב םי .ללחה לכ תא סופתל יביטיאוטניא ןפואב הסנמ טושפ ,עדומ אל ןפואב הז .ךלש הרוגחה תא זבזבל ילב וליפא םיבמוז לכ תא גורהל לוכי התא ,הסנת

.םושייל השיגה אוה ףסונ רבד .היוצרה האצותל עיגתש דע המרה תא בוש רוזחל חלשית התאו ,ךלש תשומחת .םיעיפומ םילודג םידבכ םיליטו ,ץפנ תוריצי םע תויבח ,תוארשרש ידי ל .הדובעל ךלש םיכמותה םילכה םה הלא .תוכיתחל תחא תבב םיתמ המכ ץפנל ,ץצופתהל ,להקה ךותל לופיי הזו ,טי

.תושעל המ שחנל לק ,הקבא תיבח ויתחתמו ,הבוג לע אוה םהמ דחא יכ האו .יבמוז ץצופל ,תיבח תוריל העיצמ המצע הלועפה

.המר םוש השעת אל וידעלב .וז הטישב שמתשהל ךרוצה לקתית תינושארה המרב רבכ ,ןושארה קלחהמ קחש .עיגהל השק דעי סורהל רודכ לש הסיטה תא רובשל ןוכנה יריה תיווז תא

.רבוע ןויגיהה שמתשהלו קיודמ תויהל .רזע רזע ילכו ץפנ רמוח לש רזע לע ךמתסהל ,המכוחב קשנב שמתשהל ,דוב .הרויה לש וייח לע םייאמ אל הז ,ךילא רשי סט רודכה םא םגש אוה בוט .םייחה םיתמה תא דימשהל ,רבעמהמ תונהיל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more