סימניות
םיקחשמ

םיקחשמ

.רוכמ ןרקס לש גוס תויהל ךירצ התא ,ריעה לש ידוס רקחמ םינווקמ םיקח .םשל םיליבומ םיליבש הזיאו רתסומ אוה ןכיה עדוי וניא שיא ךא ,ריעב .ךרדב שגופ שמתשמ םיטירפ שפחלו ,ידוס םוקמ אוצמל שקבמ רוביגה ,תונר .תוניפה לכב הארמו חטש לש הבוט הקידב ידי לע קר םישורדה םיטירפ לש .םיוסמ עגרב ולש םושייה תא אצמי טרפ לכ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תיאשח ריע רקחמ לפי קטגוריה:

10000Gamesריעב תואקתפרה :הריקח ריע דוס .זבזובמ אוהו ,ןיינעמ אל ,םיקיר םייחה יכ הארנ ןכלו ,ינשה ומכ אוה .םמצע םישנאב יולת לכה ,הז לע םיבשוח םא לבא .הרקי אל רבד םוש ,רדביו אובי והשימש תוכחל וכישמת םא .תחא תבב לכה תונשל לוכי התא ,ךלש םיידיל בצמה תא חקול התא םא לבא .ק' ג תא ריכהל ,ריעה לש ידוסה קחשמה תא חתופ התא םא .ומא םע המוד טקש רברפב קר יחש ימוקמ רענ והז .שדח רודיב םע אב אוהו ,םרבעל דונדנ ףייע ריעצ ששג לבא ,הדנדנ שי ם

.םיזמר שפחמ ,תולאש לאוש ,םישנאב ןנובתמ ןכלו ,ימוקמה דוסה תא חנעפ .הבר תוריהזב הריקחל ברקתמ אוהו ,איצמה אוהש רופיסב ןימאה אוהש שדח .בושח טרפ לכ הפי הדובע רובע ,עדוי התאש יפכ .הריקחב םינבה ידי לע וליב םימיה דחא למסמ לכ ובש ,תורדס רפסמ שי ר

.עטק םוקמהמ ךלש תואקתפרהה תא שדחל ,ריעה לש תידוסה הריקחה קחשמל ך

.תומישמ ךל םינתונש םישנא שגופ התא ,שיבכבו םיקחשמ ישרגמב ,הרובחת .ןויגיהה רובע תושדח תוקידב ךורכ הזו ,םתשקב תא אלמל ךילע ,םיוסמ א .הלודגה ריעה ךותל לפונו ,ולש רקחמה ףקיה תא ביחרמ ריעצה ,הגרדהב 1 .לוענ בצה ובש בולכה םע רדחל סנכנו ,הדבעמ אצומ אוה םש .לוועכ הז תא האור ק' גו ,ינע לחוז לע םיכרענ םייוסינ .החטבב התיא דדומתמ אוהו ,רענה לש הבושחה התמישמ תא ליצהל ידכ .ותיב לש תירוחאה רצחב הרג איה וישכעו ,התיבה בצה תא חקול אוה .םינפב תורקי םינבא םע תובוהז םיציב תאשל לוכי הז ,הטושפ היח אל הז

.ריתסהל והשמ ריעב שי יכ טילחהש רחאל ,העט אל ק'ג יכ הארנ

.םויה הדובעה תא םייסל ידכ רוביגה רשפאי אל ינונשי הקורי הקבא לבא .העירכמ היהתש ,תישימחה הרדסב רבכ לבא ,בוש ןאכל רוזחל ךרטצי אוה

.הייקנו תיעוצקמ הרוצב ותריקח תא להינ אוה .ןפצומ דוק םע הליגמ אצמ ,ותוא חתפ לבא ,לודג םיתמ ןורא אצמ אוה הט .יאשח יעקרק תת ןורמקל רודחל חילצהו חתפמה תא לביק ,רסחה עדימה תא .הליגמה ךותמ העדוה תועצמאב ,ןוראה תא חותפל ראשנ הז .םייניבה ימימ םיריבא ידי לע םעפ ורתסוהש ,בהז תוטומ ואצמנ רוביגה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more