סימניות
םיקחשמ ףלצ ןירותסימ

םיקחשמ ףלצ ןירותסימ

.ןכוסמ וכפה םייחה ,stickmen לש םלועב .ןאכ םישנא םע דדומתהל לק המכ ךמצעב תוארל ,ףלצ ןירותסימ םניח ןווק .יטפואה הארמל דעבמ ביבסמש הבורה תא האורו ,יהשלכ המישמ ומצע לע חק .דעיב עגופ םיוסמ טקייבוא םא קדהה לע ץחולו ,בצמה תא ןחוב דימ אוה .ותוא תוקנל ידכ םג ומכ ,ללחה תא רוקחל ןמז יל היהיש ידכ הבור תיני .קחשמה ידי לע וקפוסש תומרה לכ תא םילשתש דע אבה בלשל רובעת ,הז םו
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םיפלצ ןירותסמ לפי קטגוריה:

םיקחשמ ףלצ 10000 .תוינטטח םייניע לע דשוח אל וליפא ףיכ לש תויומדה לבא ,ול הרוקש המ .רצוא לבקל וא חטשה תא רוקחל ,תונבל וא תומל ,דיספהל וא חצנל םתוא .יח קר שי תילאוטריוה הייסולכואה םהבש םיעוריאה תא רומג בזוע ,ונממ

.ונממ תחרוב החיש וא םינפ תעבה ,העונת םוש .וילע םיעדוי םניאש הלא לש םלרוג לע טילחהל ןכומ ,קדהה לע ועבצא תא .תחא תבב והשימ לש םייחה תא תחקל ,הסיטה ךותל ןטק רודכ חולשל עגר ל

.תאזכ הדובעל ךלש השיגב יולת הז .וב תויבויח תונוכת שפחמ ,הזה עוצקמה לע ןגהל ריבס אל היבורק וא ןב .ליעומ םדא רוריבב וב האור חדקא םע םדא רכושש ימ לבא .ךלכולמ םיידיה תא ול היהיש ילבמ שיבכהמ ללעתמה וא אונשה ביריה תא

.אל וא חילצמ אוה םא בשוח אל אוה .הריפת רופתל ,תובוחרה תא אטאטל ,םייפגמ ןקתל ,םיגד רוכמל ומכ ,בוט .ישיא רבד םושו ,קסע קר הז

.קוחה תא רפמ תולקב ,םידיחיו היפאמה םע דבועש ריכש חצור אוה ,חצור .קפוסמ השירפ ןיאו ,השינע איה םהלש תוליעפה

.ירמגל רחא ןיינע אוה ףלצ .דחא תויהל לוכי קיודמו קיודמ לייח קרו ,אבצב תנתינ וזכ הרשמ .וקה תא סופתל ואבצל רשפאמו הסכמה ןמ ביואב םירוי ,קוחרמ ביואה לע .םיחותפה םיחטשב םתעפוה ךלהמב םיבושח םיאקיטילופ םיוולמ הלאכ םיצח .םישנא לש תוגהנתהב ןנובתהלו ,םינבמה תוגג לע הדמע טוקנל םיפלצ .םייחה לע תמייאמ תוינידמ םיאור םה םא תורילו ימדקה הארמה לא התוא

.ףקיה ךותל לכתסמ ,וינפ לע קחשי אוהו ,תומישמ הברה הצקומ אוה .תוינקל תכלל ,בוחרב קסעה רובע רהמל ,לגרודכ קחשל ,קראפב עגריהל טו

:תוהז ןה תומישמה דימתו ,תידוס ףלצ קחשמה לש םיקרפ המכ תואר .ןירותסמה ףלצ יקחשמ לכ תא םילשהל תומישמ םילשהל ידכ וז הנוכת לוקש .קחשמ ו storyline לש ןווגמ הברה ופצת לא
.ומצע יריה איה תירקיעה הדובעה .שבתשה והשמ םא המרב רזוח קחשמ ,יביטיאוטניא ןפואב קחשמ ,בוט דדומת

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more