סימניות
םיקחשמ ייב ןירותסמה

םיקחשמ ייב ןירותסמה

.םייטוזקא תוריפ לוכאל לוכי התאו ,זיתהל תונידעב םילג ,םח דימת הז .ףוחה לע שדח םוי אוה קרפ לכו ,יאה לע תייה .תיארחא המישמב אלא ,הלטב אל תעגה אל לבא .יאה יבשות לש םשוכר תא ליצהלו יסחיה רדסה תא ריזחהל ידכ םיפירצה ת .תושדחב הז לע רפסלו ,םייתימא תורצוא אוצמל ידכ קיפסמ לזמ רב וליפא .ישומיש gizmos םירהל ,חטשה תא רוקחל ליחתהלו ,עגריהל אל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ץרפמה לש ןירותסמה לפי קטגוריה:

Games תליחת :ץרפמה לש ןירותסמה adventure

.קותמ סוקוק הלש םימחה םיפוחה םע ,יפורט ןדע ןג ךותל לולצל ולכות , .םיימוקמ םיכות םע תוחיש ,םייסיסע תוריפ ,שמשהמ הנהנ םימלש םייח תו

.ףזתשהל ו ,סוקוק םע תוננב םירהל ,םיגד ,ספמירש ,ןונויד ,םינינפ רו .ףוחה תא תוועל לקד יצע רוקעל ,יאה לע םיניינבה לכ תא אטאטל ,ללותש

.המלש הרתונ תחא התקב קרו ,תושק העגפנ תולחנתההו ,יאב העגפ הקזח ןק

.התיבה רוזחל םישנאל רשפאמו ,רדסה תא רזחשלו סרהה תא לסחל ידכ םשל .תולכשומ תוטלחה לבקל םילגוסמ םניאו יניצר םלהל וכזש הלאכ שיו ,םינ

.םוקיש תודובע ליחתהלו ,ודרשש תיבב בשייתהל ,יאל רוזחל ברסי אל ןיי .ליחתה טרפורש המ תא םייסלו ,התיבה רוזחל םישנאל רתוי לק היהי ,םינ

.דואמ בושח הזו ,ןגעמ היהי תוריסה תאו תוניפסה וישכע .ןמז הברה חקיי הז ,המייתסה הדובעה יכ רמול ןתינש ינפל לבא

.הצעב ודכנל רוזעל ידכ עיגהו​​ ,שידא ראשיהל לוכי אלש ,ובס םע תולועפ .התיא הלש םיגשיהה תא קולחל לוכי אוהש ךכ ,Repurta לש אמא רשקתהל ח

.םישנא ךושמלו םיניינב שדחמ תונבל ךירצ התא ,ךלש םינשיה םייחה תא ש

.תוחותפ הרכשהל תוריסו תושדח תויונח .ריבגמ קר רוחבה לש הדובעה ןכלו ,עיגהל םיליחתמ םיריית ,םיימוקמה ף .םישורדה םיטירפה תא קפסלו םישדח םידעצ עיצמ ,תורחא תויומד ידי לע .המייתסה וז הקתפרה ךיא תולגל ידכ ףוסה דע קחשמה תא םלשה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more