סימניות
םיקחשמ ןירותסמה רפסה תיב

םיקחשמ ןירותסמה רפסה תיב

.רפסה תיבב בהוא אל םילזאפ לש ןווקמ קחשמ רפסה תיב לש רוביגה .החירב לש קרפ לכ רבוע ,םניחב קחשל ליחתהל ,תינכותה תא עצבל ול רוז .יחכונה תומישמ םע דדומתהל ןויגיהה שמתשהל ךירצ התאש םעפ לכב לבא , .םמעשמה רפסה תיבמ טלמיהל ידכ לכה תושעל ,רקחמ תוזרכ ,חותפ םירקול .תימרת לכב חילצהל לכות ,םכח קיפסמ םכח התא םא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ירותסמה רפסה תיב לפי קטגוריה:

Games

רפסה תיבמ החירבה :רפסה תיב לזאפ .םיריצקת תיאמצע ,הדבעמ ,תוקידב ,תוקידב ,תדמתמ הסיחד סאמנ רתויב ם .םיל תכלל ,רחואמ ןושיל ,םשמ תורבחמו דומיל ירפס ,קית קורזל ,רתוי .תושדחה תא ריכהל םירבח תוארל ,רפסה תיב ייח לש תלוברעמ ךותל לולצל

.חצנל ךשמנ תוקד רועישו ,ץוחב תופצ תובשחמ .ןומעפה םצע דע התיכב ראשיהל ןיידע התא ,יונישל תוכחל ךל השק המכ ה .םיללכה תא רפה אלו ,רבשנ אוהש דע ,ןתייצ דלי היה ,אוה םג ,ונלש רו

.קראפב עגריהל ידכ הצוחה אציו ,ןחלושה ירוחאמ םק אוה זא .תולוענ בוחרל תוליבומה תותלדה לכ םירועישה ךלהמבש דשח אל וליפא או

:החירב םילשהל ול רוזעל ךירצ התא ,רוביג םע דחי תודיח לש רפ .ולש תורישה תרומת ,תרחא תומד קויד רתיל וא ,ךירצ התאש המ הרומתב ל .ןסחואמ הצוחה תאצל קשחנה חתפמה תא םש אוצמל ולכות ,וזכ תרשרש תובק .ןושארה קלחה תא קר לבא ,תודיח לש רפסה תיב לש קחשמה ףוס תא ןמסל ה .דומלל בהוא אלש ריעצ לש תורחא תואקתפרהו ךינפל

.רומש רבעמ תוקנל ידכ תרטקמ לש דח לוקב הרומה תא םיהדה ןכל םדוק לב

.םהלש תורזומה תושקבה תא אלממ ,םישנא םע רבדמ ,תונוש תותיכל סנכנ ל .הרזעל ןנחתמו ,םיתורישב ריינ ןיאש הליג והשימ ,ונלש רוביגהמ הרזע .יוצרה תא גישהל ידכ ,םירחא ןעמל השוע התאש המ

.ורובע שפוחה תא בירקהל ול ישומיש ךכ לכ הארנ אל היפרגואיגה רועיש .הריהמ הסיטב הרומה יניע ךותל רשי התוא חינמו ,הצוחה התוא ךשומ ,חת .הירפסב רחא יפוא סחייל רשא ,תודוקנ לש םילעבה וישכע אוה דליה לבא .חורבל םינוכנה תונורתפה תא אוצמל ךירצ התא ובש בבותסה תואקתפרה לש

.וילע לכתסמ יקוק הרומ רשאכ הכיבמ העונת השוע קר ,םוניהיגל לופיל ם .רפס תיבל המוד רבד ןיא חורבל שי ונממש םוקמלו ,קט-ייה םלוע ןיעמב

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more