סימניות
לזונ דודמל םיקחשמ

לזונ דודמל םיקחשמ

.םילזונ םע םיקנט יולימ לע תומישמ םילשהל ידכ ךלש עדיה תא תוארהל ך .דובכב םתוא ריבעהל ךל רוזעי ןויגיהה קרו ,ךבוסמ רתוי רהמ ךופהי תו .היוצרה האצותה תא גישהל ךל ורזעי םירחא םיטירפו antimatter תוצצפ .םיקנטה ךותל ומרזי םכרד םימה ,תמייקה םימה תקפסא תכרעמ תונבל תוסנ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םילזונ דודמ לפי קטגוריה:

ןשיה חכשנ שדח :לזונ דודמל

.םימ לש תמיוסמ תומכ אלמל םיכירצש םילכ םע תיגול המישמב דימ ריכמ ר .ירמגל השדח ,תנכדועמ הרוצב תעכ גצומ אוהו ,םייוניש רבע אלפנה לזאפ

.sequels המכ ררחשל םגו .םעפ לכב ןורתפ שפחל םניחב תובכרומ תויגול תויעב יבהוא לש ןודעומל

.ןוכנה הלועפה ךלהמ תא אוצמל ידכ קר ראשנ הזו ,ןקחשה ןמ שרדנ המ רו .התראפת לכב םיישק ועיפוי בורקב לבא ,השק היהי אל הז תונושארה תומר

.םהילע ןיוצמה םירפסמה םע לבא ,תוקיר תולוכמ ךותל וכפש תויהל ךירצ .קנטה לש םימה תומכ תא קוידב םקמל ךרוצ שי זא ,םיינש שי םא .שחנל ךירצ התא ,הז תא גישהל ךיאו

.הלש דעוימה םוכסה לבקמ טישה ילכ לכש ךכ ,םימה לש העונתה ביתנ תא א .יוצרה טקפאה תא גישהל תנמ לע םתוא םקמל ךיא שארה תא רובשל ךירצ הת

.םימב אלמל םיקנט םתוא ףילחהל ,תורוניצה תיינב תא ףוסאל ךרוצ שי בו .תוקיר תולוכמ לש םוקימ לע תולבגה ויה לבא .הז עירפהל תוציחמו תובית וישכע לבא ,יונפ םוקמ לכב םתוא םישל רשפא

.תיאבצ תימימ תת הניפס לש בוציעה המוד רתויו רתוי יכ תודיח רותפל ל

.םילזונ לש דדמ ישילשה קחשמה לש הלילעה לע לכתסהל זאו ,חצונמ יתלב

.רתויב םיליערה םירמוחה תא רוציל ידכ תלהנתמ הדובעה םש ,תידוס הדבע .ריוואב ססרי םא המלש תשבי ףורשת הלא םיקנטב םינסחואמה םילקימיכ לש .לזונה תא דומלל ידכ תואמגוד המכ תחקלו ,הדבעמל סנכיהל תנכוסמ המיש .רתויב הקזחה הצמוחב דומעל םילוכיש םיקיר םילכ קר ךל שי דויצהמ

.ןוילעה ילכ לא ןותחתה ןמ עיגהל ול רוזעל ךירצ התאו ,ךבוסמ יד אוה .תבכרומ המישמ םילשהל םייסתש דע תונויסינ רתוי ךל ויהי ,םעפ לכב המ .ישומיש ןכות םע רדהנ קחשמ והז
.רגתאה תא לבקל םיששוח םניאש הלא רובע ומצע ינפב לזאפה םע דדומתהל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more