סימניות
םיקחשמ הפועתה עגושמ

םיקחשמ הפועתה עגושמ

.תיקנע תוירחא איה תיריוואה העונתה תרקב .לולסמה לע בצמהו ןוויכה תא רמוא ,הלועפה תא םאתמו ,עקרקה לע סייטה ?יניצר הזכ דיקפתב ךמצע תא תוסנל הצור .המישמה םע דדומתהל לכות קיודמב דציכ תוארהלו קחשל ליחתהל ידכ םיקח .בל םישל ןמז שי הפועתה הדשב סוטמ לכל .ישפוחה ביתנה רפסמ תא ןתונ ,תוחנל םירחא םיסוטמ רשפאלו ,אירמהל רו .לבלבתהל לוכי התאו ,ידמ רתוי תויהל םיכפוה םה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים עגושמה הפועתה למנ לפי קטגוריה:

Games הפועתה הדש :ףרוטמה הפועתה Dispatcher

.םהלש הסיטה ךלהמב סוטמה תא םאתלו ,תיריוואה העונתה רקב לש םוקימה

.שחרתת הנואת ןכו ,סייטה לע הנוכנ אלה הדוקפה תא תתל ךרוצ שי .ונתינש תוארוהה ירחא קוידב ךלש תויעוצקמה םיווקמ םלוכ .תוחנל תושר םישקבמ ,הפועתה הדש לעמ םיגח םיסוטמ .ךלש רושיאל םיקוקז םג םה לבא ,סוטל םינכומ םירחא הדלפ םירופיצ .שרוד בצמה םא ,הסיטה תא בכעל תוכזה תא שי לבא ,אירמהל קוריה רואה

.שדח תווצ עיגיש דע ,םימשב םילגעמ וא םיבשייתמ ,םידרוי םה ,ךלש הלמ .םיסוטמ תסיפח לע רומשל רתוי השק ךכ ,רתוי ההובג קחשמה תמרש לככו , .הנואת ליבוי טלחהב הז ,םיוסמ בלשב adjoin יכ םיביתנ ךרואל רישי םי

.יתימא תחתה ךופהלו ,םניחב קחשל םיקחשמ עגושמ הפועתה תא קחשמ התא ר .םינוש םינוויכל םיאצויו םיעיגמ םיסוטמ

:ןימז תולועפ רפסמ הארת ,הדלפ birdie לע הציחל ידי לע .הדובעה תא תושעל תולקב לוכי התא ,דחא ביתנ ךל שי דוע לכ .םימיוסמ םיכוביס ןיא הז בצמב םג ,םיעיפומ םיביתנ ינש רשאכ םג .ךינפל רתוי וא םילולסמ השולש שי רשאכ םיסייטל הדוקפה תא םינתונ ,ם .עצמאב ינשה לע דחא ץורל וא םירחא תווצקב תעגל םילוכי ,ןיטולחל םינ

.חוטב התיחנ ףשכמו סוטמ רטסאמ ,יריווא תילגלג ךתוא ךפוהש םימסק טיב .רתוי יתועמשמ היהי עבטמהש לככו ,הפועתה הדשב רתוי חוטב ,ךלש םסקה .עוצעצ הז ףסכ םירמומה תודוקנ ךל איבמ חלצומ הארמהה וא התיחנה יכ א .תונואת רשפאמ התא םא הדירי לבא ,םינוכנה םיכלהמה תא םישוע רשאכ לי

.ינוציק ןפואב הזמ הז םינוש םהש רמול רשפא יא יכ םא ,ולשמ םידחוימ .םירעו תונוש תונידממ םיאב םיעסונ בכרומ ירקיעה םרזה יכ םא ,ןוליס .הצאה חוכ םהלש ןורמת תלוכי שי ,תרחא תוריהמ תחתפמ ,תונוכת לש תמיו

:םזילאיר םהל םינתונ הלאכ םימרוגו ,תוינויגה תולועפ םישרודו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more