סימניות
םיקחשמ Megavolt ילימ

םיקחשמ Megavolt ילימ

.םירידא םיביוא םע םיקבאנ ,ןכוסמ חטש ךרד תרבוע רשא ,ילימ ןטקה רוב .ץימא רוביגל הרבח תכיפה ידי לע םניחב טנרטניאב קחשל לחתה .םישדח םילושכמ לע רבגתהל תפחוד תונשקעו ,תונוחט דימת ויתוברח .םיניוע םניאש םירחא םיחטשו םונהיגה רבדמב ,םישיגנ יתלב םינוחרק ,ם .תושק תואקתפרהל ופתוש התאש חמשו ,םייניצר םירגתאל ןכומ ,ץימאו יתי
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Megavolt ילימ לפי קטגוריה:

Games ילימ Megawolt:

תואקתפרה יארומס .דחוימב תירותסמ תיארנ הלש תדהו םיכוראה םיסקטה םע ןפי ,וניניעב .הלועה שמשה לש ץראה םיהדמ רתוי םיהדמ הארנ ,רופיסה ךותל לכתסהל ךי

.טלוואגמ ילימ קחשמה לש המגודב תאז תוארל םילוכי ונחנאו ,המינאה חו .הקתפרהב הנטקה הדליה תא תוולל ולכות ,םיבר םיקרפ רובע .תויקנע םיניכסב שומח איה הילע ןגהל ידכו ,תיתימא תיארומס איה

.דרוי אל םיביוא רפסמ יכ ,ןדנ םיניכס םישל ינויגה אל הז יכ ,םימעפ .ףוסה דע הלחתההמ רופיסה לכ תא רפסל םינכומ Megawolt ילימ יקחשמו ,

.רסיקה היבא לש םיצפחב עגופש ימ לכ םע דדומתהל הנכומ איה .התיא דדומתהל אל בטומו ,הקזח הבירי איהש םיעדוי םידממה לכמ םיביוא

.לדגל החילצה איהש תוער תוחור סורהל הל רוזעלו ,הלש םוסרפה תועסמב

.םוניהיגל םימודה םירזומו םיירויצ תומוקמב רקבל ולכות

.םהלש םינכוסמ םירודכ םע םירופיצ וליפאו םידופיק ,ץעמ םיניכ ,תודיח .האבה הדוקנל הכרד תא רובעל ידכ תומולעת רותפל ,תומוהת לעמ ץופקל ,

.םידשה ןודא ,רזלוא דמע השארבש ,העיווזמה היצריפסנוקהמ המלעתה אל א .הלצהל תכלל הכירצ ,קזליק ,הלש הרבח וישכעו ,הדליה תא סופתל חילצה :הטילש תוחתפמ המכ תעדל ךירצ התא הז לעו ,ילימ הכיסנה תא רומשו אצמ .תרגוב ץחרת התאו הצימא הדלי .ךלש הרטמה תא גישהל דומלל ,יתילכת ,ףיוזמ ,רהמ ךופהל ולכות ,תאז ם

.םירבחל ךתוא תחקלו ,שיבכה תא תוכהל הנכומ ילימ .ךלש היהי ןוחצינה זאו ,רורב ךלש שארה תאו ךלש תודח תוברח תא רומש

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more