סימניות
םיקחשמ

םיקחשמ

.hepland םניח םינווקמ םיקחשמ קחשל ליחתמ התא רשאכ תושעל לוכי התאש .תואבה תומישמל ךתוא ליבות תויגול תולועפ לש תרשרש .תואלמ תומרו דיפל קילדהל ,םיצפח םירהל ,תותלדו םירעש חותפל ,םילוש .קחשמה תא ליחתהל ,רגתאה תא לבקל ןכומ התא םאו ,שגרמ לבא ,לק אל או .םכלש הלועפה ףותיש לע םיכמוס ,המידק תויביסרגאב םיפקות םינטק םישנ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Hepland לפי קטגוריה:

Hepland

םלשומ םלועב םיקחשמ .ןטק stippen לש ץראה תא וארת ,ביבסמ ולכתסת םא .ןמזה לכ םיענה םיצימא םירוצי הלא .בושו בוש םהלש םלועה תא רוקחל סאמנ אל םעפ ףא םהש דע החונמ ירסח ך .שנועמ תורדענ דימת אל ןמקיטס תולועפ
.ולש םוקמל דוע חולשל תולקב לוכי התא יכ ,הנשמ אל הז לבא ,ץימא ןטק .םילפונו םיבובז ,זז ,בבוס ,בבותסמ לוכה ,הז עובצ יביטימירפ םלועב .ףצרה תא עובקל ךילעו ,הלועפל הטונ טירפ לכ .Hepland קחשמה לש הלילעה םדקתהל לכות ,ןמזב םיטקייבוא לע הציחל יד

.ןמז חקולו ,דואמ ןכוסמ הז לבא .תומל אל ליבקמבו ,ץפנ ירישכמ ליעפהל ,םיפונמו תונוכמ ינימ לכ קישה

.םהב רתסומ בכרומ ןונגנמ שי יכ ,עגריהל הביס אל םה םיווק םע תוריוצ .יאמצע ןפואב קחשל ליחתמ ,ל"נה לש תמאה ענכושמ היהת התא

.ירשפא יתלב אוה תורקל ךירצ המ שארמ תוזחל .וב יח התאש יפכ הזה םלועה לע דמלת ,השעמל .ררחסמ יכה םייוסינה תא וליפא ,לכל םינכומ ךלש תוארוהל תייצל רשא ם

.תקזחומ הרואתה ובש תוקומע תושינ ורפח ךל שי יכ ,המדאל תחתמ רובעל .תיללחה לש הקשהה תירכ לש הלעפהה ליבוי ולאו ,ץראה רודכ ינפ לע ריש

:תובושח תולועפ Hepland קחשמה ךלהמב
.עיגה אל ןמזה זא ,לועפל הזל םורגל ידכ דבוע אל הז םאו ,ךרוצ יהשלכ .םירחא םייח ילעבו םיעודי אל םייח ילעב ,םייח ילעבכ קחשת איה דחא ם

.רתוי בר ןמז םכתא ובכעי םיאבה םירופיסה ךא ,רבעמה ךרואמ םינוש םני

.רז ץראה רודכל ץוחמ הרידח דגנ ןגמ ךסמ ,ךפיהל ,וא ,הלועפ ףתשל םינ .הדחכנש הנחת תויחהל ידכ ץרמב םילעופ םהו ,ללחב םירזייח םע םירבוחמ .םהל תדקפומה תשדוקמה המישמה תא אלמל םילוכי םהש ךכ ,םתירב תא ךופה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more