סימניות
דמחמ תויח תויפ םיקחשמ

דמחמ תויח תויפ םיקחשמ

.mahjong לש םידליה תסריג יהוז ,דמחמ תויח תויפ םינווקמ םיקחשמ ?ותוא ןגנל ךיא .םידא ירדח תרסה הגרדהב ,ספי' צה ןמ רוזאה תא םניח - .םהיניב וקה תא ךישמהל לוכי התאו ,םיכומס םיבבש ידי לע םימוסח םניא .עצבמה לש ןורקיעה תא ןיבהל םידליל רתוי לק היהי הזו ,תחא הבכשב םה .הנוכנ הלועפו תופקתשה שרוד ןכלו ,ינויגהל ךייש עוצעצה .תע לכב יכוניח ףיכ תישפוח השיג שי םיריעצ םינקחש ךכ ,םניחב קפוסמ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים דמחמ תויח לש תומולח לפי קטגוריה:

תויפ Mahjong םיקחשמ

.םידליו םייתימא םינודא רובע תובכרומ תוסירפ ללוכ ,תובר תויורשפא ר .םיקחשמ הדגא אוה יגול רודיב תניוצמ המגוד .יאנפב הליב ןמזה תא לצנל םהל רשפאמו םידליה לש בלה תמושת תא ספות .ףוסאל ךירצש םיבבש לש שדח ךרעמ עיצי דימת הזו ,תובר םימעפ קחשמה ת

.הלאכ םיטנמלא רוחבל רשפא יא ,לקועמ וא רשי ,םהיניב וק רייצל רשפא .יונפ םוקמ תויהל ךירצ םהיניב לבא ,ןטק וא לודג קחרמב תויהל םילוכי .םהילע ץחלו ,הז דצל הז םקוממ תוהז תונומת יתש אוצמל קר ,קחשמה תא

.תוליעפה ףקיה תא ביחרהל רוזעי הז ,םתוא ריסת םאו ,םוקמ תברקב ביצה .םיטנמלאה לכ תא ףוסאל תויונמדזה רתוי לבקת ,לודג דחא ךותל םינטק ם .חצינ בשחיי קחשמה זאו ,דחא גוז לכ ףוסאל תוסנלו ,טנרטניאב קחשל רד

.ךירצ התאש ןמזה רובע ףיכה תא קיספי הז .םדוקה עגרה ןמ ךישמהלו ,קחשל ןמיס לע ץחל טושפ ,הז תא שדחל טילחמ

.םתוא תשגדה ידי לע ריסהל ןתינ תונומת וליא םכל וארי םה .ךלש בלה תמושת לע ךמתסהל ךירצ קר התא ןכמ רחאל ,םיפיט השיש קר ךל

."שדחמ לחתה" טירפתב ןורחאה ןצחלה תאו .רוזאה תא ואלמיו ובברעתי תוכיתחהו לוגעה ץחב ושמתשה ,םותס יובמל ו

.יחכונה בוביסה תא םילשהל ךל רתונש יונפה ןמזה ,םודאה רוזאל רתוי ב .חצנל הצור התא םא רהמל ןמזה עיגה

.קיפסמ הז ,ךלהמ לכ ינפל בושחל בכעל אל התא םא לבא ,ןבומכ ,תצק הז

.תושגרתהה תא ריעמו קתרמ ,קתרמ ,עגונ קחשמה .רבעמה רובע שדח רגתא תחקל ידכ תובר םימעפ ספי' צה לש םוקימה תא ןכ .רתוי םישק םירגתאל ןכומ תויהל ידכ תצק ותוא דדחל ,םהלש ןויגיהה תא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more