סימניות
בכוכה גנילרד יקחשמ

בכוכה גנילרד יקחשמ

.תולאשמ תמשגה יכרד ןוחבל Starlend בכוכ לע םקוממה ,ימדקאה ראטס בתוכ .בכוכה גנילרד םניחב תשרב םיקחשמ קחשל לוכי התאו ,הוורמ הגו ,יבל ,טלרקס הרקחמב ה .קיודמב לכ תא אלמל הסנמ ,דובעל הימדקאה טס לש טנדוטסכ ,תוסומכ תובשחמ םע הגועה ל .הרוביגה תשובלת תא רוחבל םינמזומ םתאו ,שבלתהל םיבהוא םה ,הזל רבעמ לבא .עבצ תונומתו םילזאפ ףוסאל ןיידע
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים בכוכ גנילרד לפי קטגוריה:

ךלש ןוצרה גיצה Star יקחשמ

גנילרד .קחשמ אל תומיהדמ םיזגומ תורוביג םע דחא ףיכ תוחפל ילב הז תא ריאשהל לוכי אל התא .םיינועבצ םיקוקיז לש תלוברעמב לכ קחשל ,דוקרל ,הזילע הקיזומ עמשנ ,הביסמה תריווא

:גנילרד בכוכ תונב רובע קחשמה לש תומר ינוויכ םתיא תכללו ,םיממהמ תורענ ל .Starlend םסק בכוכ אוה הז יכ עדוי ,הרדחהה רובע תונוכמה לש םיקירבמה ןיב האור הת .עצבל ןוצר לע ועבקנ רשא םישנא יכ הז תא םיאור רשא ,ריזרז םימוסק םירוצי ידי לע ס

.העוציב חיטבי רשא ,ריזרזה דחאל יתתנ ןכמ רחאלו ,ןסחמב יתחלשנו דרפנ ילכב םעפ ביצ

.ץבוש רשא ריזרז ישונא ןוצר לכתסהל ךירצ ,ךכ םשל .ימדקא ראטס לש דחוימה םסקה תא ותוא דמילו ,תיתימא תונמוימ תשרוד תואיצמל והשימ ל

:תיימדקאל עיגמ שדח דימלת ,גנילרטס לש בוט יכה תויהל ידכ
.תונולשיכו תובזכא ,תויועטמ ענמיהל אל ,השק היהת הכרדהה .םיסנב ןימאהל ולדח אלו ,תובזכא ווח אל םישנאש תונוצרה לש םיחנומב קובדל דואמ בוש .םייקתהל ךישממ םמלוע ובש תודוה ,Starlenda יח יקינעמ תיגרנא לש רוקמ םה ,המשגה ת

.םירזיבאו םידגב רוחבל םהל עייסלו ,יפויה לכ םע רתוי בוט וריכתש ,הלמשה תא .וז המינב תרמשנ הרעש ףאו ,לוחכה עבצה תא בהוא הגו
.הנוש ןווגב הזו ,דואמ ךורא וא רצק תויהל לוכי רשא ,תקורסתה םע תוסנתהלו ,הז םע ד .תורטיגו םיעבוכ ,תוצלוח ,םייסנכמ ,תויאצח ,תולמש ןווגמ תא רוקח .יניצר םתס וא בשחתמ תויהל ,סעוכ ,ךייחל ,ץורקל הלוכי איה הפיא הרוחבה לש הינפ תא .ידמ ,תונבה ראש רובע םג ומכ ,שדח הארמ ול קינעהל ידכ ךתלוכיבש לבא ,לוגס רבד לכ .ןורכיז יסיטרכ ןיב םהלש םיהזה תואנקויד ינש אוצמל ,ות לכ ןגמ גנילרד תנומת שבלתה .גנילרד בכוכ לזאפ קחשמ תא חינהל הסנ ןכמ רחאל
.הזרכה תא בוש ףוסאל םיטנמלאה דבלמ זא סט ידכ הרוחב לכ שי ובש ,רוכז .תורטיגו תושובלת תצצונה המבה לע עצבל בכוכ תונב שמח הז .ףתתשהל ידכ קיפסמ לזמ רב התא ו ,Starline לע העמשנ םעפ יא רתויב הבוטה העפוהה הי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more