סימניות
ףייל גאב יקחשמ

ףייל גאב יקחשמ

.םהלש יקוח יפ לע תויחל םייחה םירוציה לכ .ישאר רוביג יציפק - רמולכ ,םילמנ ןק םישחרתמה םירופיס ררגיהל םצע תא םיאצומ ונא .הבורק הקתפרה תומר ותיא ךלוה ,םניחב קחשל םכתא ןימזמ אוה .רוביצל גיצהל ךלוה אוה האצמהה המו ,הברא אבצ םע דדומתה אוה ךיא תעדל הצור חטב הת .הנואת עונמל ידכ ,םייוקילה לכ תא ןקתי אוה ,בורק התא םא לבא ,בוט דובעלו תוליעי .םירתסומ םילדבה ימצעל לודגה םייניע שופיחל העיבצ םיכחמ םתא ,ןכ ומכ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים קרח ייח לפי קטגוריה:

םילק םייח nasekomyh:םייחה

Igry לש גאב .בשחמ יקחשמ וררחושי ןכמ רחאל רשא ,תורוטקירק רוציל ןיוצמ ןויער אוהו ,םישנאל ריכ .קילפ לש ויתואקתפרה קחשמה רופיס לש סיסבה היה"ףייל גאב"תיאקירמאה הידמוקה הרוטקי .לכואל רותב הווחמ הברא טבש ךורא םליש רשא ,תחא הלמנ לש ורופיס והז .לחנב ךפהתה בוטה לכו ,ההוב וא ,בשח אוה ךא ,םירצומ לש הצובק דוע קפסל הרוה קילפ .תמ ,הברא דעונ הגלפמה ןוזמ .םהלשמ םתיא דחאתהל ,םירחא םיקרח ומכ ןימזהל עיצמו ,הפוצח היפונכ רטפיהל ךיא לע ב .הז לע דבוע קילפ עירפהל אל יכ םא ,הז םזימב ןימאמ אל דחא ףא .הדבא אלו ,ותעדל רוזעל לוכי רשא ,םיקרח לש סקרק ידודנ לש הצובק תשגופ הלמנה זא .םיצימאה םיקרחה תרבחב תושדח תואקתפרה םיכחמ םתא ובש ,ףייל גאב קחשמב קחשל םכתא ם

.ותעד תא הנשמ זא לבא ,תוניצרב תחקול אל תישאר קילפ .השדחה הכלמה ךפה רבד לש ופוסב לבא ,רידנ ,הליחתב .הביח שח קילפ .ףייל גאב קחשמה ךלהמב ךתוא ושגפי םג םה .סקרקה תצובקל ךומס אוה ,ךירעמ אל ויחא יכ ןיבמ רשאכ .ביוא תפקתה רחא ףקשל םירוביגה רוזעל ידכ ,לכו דחא שפחל ידכ בושח הזו ,תיגטרטסא ת .לודגה םלועה לע ולש תונכוסמה תואקתפרהב הצימאה הלמנה תוולל
.םירופיצו םיעלסה תוענמיה ,םיטולב םילעה תא ףוסאל ול רוזעל ידכו ,גרהיהל לוכי אוה .אתא הכיסנל הניצסה קילפ םולש תא רייצלו ,טעמכ תוהז תונומת ןיב םילדבהה תא אוצמל .םהינש יוות םפש תונשייבב תולסלוסמ םייניעה ידי לע רוריבב תוארל ןתינ ,הגרדהב םמח

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more