סימניות
הדבעמ ירבכע םיקחשמ

הדבעמ ירבכע םיקחשמ

.רקחמ תודבעמב קחשל םידליל רשפאל אל םירגובמ ?המל ההות ינא .היתורצ הרק אל יכ ,הארנכ .םניחב תשרב םיקחשמ הדבעמ תודלוחו הרדסב רמוא ,םירגובמל תייצל אל התא רשאכ הרוק ה .תומצעמה םע רעונ ינב השולש ויה ךכמ האצותכו ,םירקחמב ברועמ היה אוהשכ ולש אבא לש .קזבה תוריהמב ץר תרב הדליהו ,םוצע חוכ עגופ םדא ,םיהדמ טקלטניאה סיי'צ שי .םהלשמ תונורשכ תרשכהו הלצה תומישמב םידלי לש ןורשכה תועצמאב ,םיעצומה תועוצקמב ק
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הדבעמ ירבכע לפי קטגוריה:

podrostki תדבעמ :

Igry יאשונ .תירותסמ החסונ וילעו חולה לע םיינועבצ חתור לזונ ,תונחבמו תויחולצ ליבהמ והשמ שי .הדבעמה תומוחל ץוחמ םייתימא םייחב תכפוה תיתימא הנחבמ ,םינכוסמ םיסוריוו רתויב ת

.הדבעמה גרוח המינפ בנגתה רשאכ ותוא האצמ ואיל ."ינויסינ"לש םמש היה הז תונבה לש ותסינכ םע לבא ,"הדבעמ ירבכע"ארקנ עפומה ,םידלי

.םירחא םיבר םיטקייורפ םג ומכ ,םידחוימ םיכרצ םע םידליה תשולש תא רציש הז היה אוה .תיטניק תמצעמ םהל שיו ,קורזל תושעל היגרנאה תא ריבעהל ידכ רזייל ינרק רצייל תלוכ .תרחבנב ולש תחקלו ,התוא לבקמ אוהש עגרב לבא ,הדונמ רתונ Lee הכורא הפוקת ךשמב .רוא ברח חוכ הדש רצוי ,סיזניקלט רבדמ .ינסרה חוכ שי ולש וגא רטלאה לבא ,תיזיפ שלח .סעוכ דואמ אוה סיי' צ רשאכ ,קייפס םשב ינש ףוגב ררועתמ .תוריל םינומיר תודי – תוחמש םאו ,שא ופע ויניע ,סעוכ םדאה רשאכ .הקד דואמ השימג הכפה – לש ותומד לע העיפשה הלש תודיינה .םיריעצ תבוטל תכלל הלוכי םיתימע ןיב רפסה תיבב תוחכונ יכ בשח איצממה ,יוסינה ףקי .םיקחשמ םיאשונ םיאשונה םיפקתשמ םיוות תאלמ םילגוסמ םיעיפומ רשא ,ליחתהלו וזה םיי

.םייניצר םייניצר םיישק רובע שורד חכה תא יכ ,הנייהת אל תוטושפ תומישמ .ונממ חורבל ךיא ןיבהל םיבייחו ,ללחה תנחת לע ויה סיי'צו ירב ,םדאה דחא םוי 1000 .ותנתמ שמתשהל םיבייח ינויסינ ירוביג קחשמ לש המר לכב םדקתהל תנמ לעו ,םיליגרה םי .תיביטקלוקה תופתתשהה רחאל קר גישהל ןתינ תואצותה םימעפל

.דימשהלו תוהזל רתוי תויהל ךירצ הזו ,ןכוסמ סוריו תויהל חיכוה הז ,הדבעמב .לולסמה לע תורחתב ףתתשהל לכות ,ןכמ רחאל .הנכסב םירחא םישל ילב רתוי הבוט האצות גישהל ידכ םישורד םירושיכ גניי להנלו ,תוש

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more