סימניות
כ"הס המרד יקחשמ

כ"הס המרד יקחשמ

.םירבח םע םירחא רודיבו תויורחתה ,גודל ,רעיב םיילגר םילויטל רכזיתש השפוח םכמצעל .ןנאש גחה רומג דוגינב ,Vavanakve םידליה לרוגב הלע המ לבא .דורשל םירוביגה רוזעלו ,םניחב ןווקמ בצמב כ"הס המרד דנלייא םיקחשמ קחשל ,םהלש םי .בוש קחשמה תא בוש ליעפהל ךרטצי ףדוע הכירצ ןולשיכ םא - דחא דיחי ןויסינ .םירחא םירוחב לע תוליכרה וליפא ,ןכוסמ לכ הז הנחמב .חצנמ תאצל םיסנמש רעונ ינב אוצמל ולכות ןאכ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים כ"הס המרד לפי קטגוריה:

shou תואיצמ לע

Igry ללוכה המרד יא .םייתועמשמ םייוניש הרבע תירלופופ היצמינא תרדס יתכפהש ינפל
."תודרשיה"תיאקירמאה הגצהה תא געלל היה ןויערה .תוילילש תורוקיב רפסמב ועתפוה ,ולש גולבב גצה ומורפ ואדיו ירצוי .ההז ראשנ םש קרש ךכ הנתשה תויומדהמ בר וכלהמב ,רצומה תמלשה תא ליבוה הז .טקיורפה היה חלצומ המכ דע וארה םינושארה הכורעתה ימי
.תללוכה םיקחשמ המרדה יאה שרגמ שמתשהל ולחה הרהמ דעו ,םידהוא ויה ,םיאישה לכ תא ר

.ףלא האמ קורי לככ לבקת הכוזה תאו ,תוקידבה לכ תא ורבע רחאל ,דורשל ידכ םיקוקז םה

.ללוכ המרד יא יקחשממ דומלל ,הז םזימ אציי המ

:םיתווצ קלוחמ םירוביג
.םירחא טקיורפ יפתתשמ ירומיה ינטרוק ,יזדניל םת ,ןווא בוטו ןמנמש ,ורדנחלא האנ ,ל .ךב םייולת םיגיהנמ הצוחה הכוי ימו ,לולסמה תא ובזעש ,יאה לש םיישקה םע דדומתהל ו .םיינוציק םיאנתב תודרשיה לש םיישקה לכ ןנוכתת זא ,שדח רגתא אוצמל לכות ,הרדס לכב

.ריחמ לכב לכסל םיפצמ םלוכש הלודג הייכז תנכסב אוה יכ בצמה בקע רימחמ הז בצמ .םיברקע תתרשמ איה םא םג ,יחרכה יאנת אוה הז וישכע לבא ,לכואה רדחב לוכאל אל דחא

.חנצמ אלל סוטממ ורורחשו ,יאל האיבה ,לשמל ,רייס .תוומ לוסיח םע םייא אוה ותוא הליחתב רבכ .עקרקה לש הריהמה השיגה תא טאהל היהי םינושה םיטירפה תא סופתל הסיט הל רוזעל ,תאז .תונבה תליפנ תא םיזרזמו םידבכ םיצפח זאמ ,יביטקלס תויהל

:כ"הס המרד יא תויורשפא הלאכ םיקחשמ יחטש םג לולכי
.הז ימ שחנל ךירצ התאו ,הרבחה לש תחא הזימר ךופהל ידכ ופסאתה ללוכ המרד יא יקחשמ .הנוכנה הבושתה תא תתל תנמ לע ,הז לע תונויסינ השולש קר .םהלש שודקה םוקמה הז וליאכ הזכ םעזב ףקות יוויסרגא תודנפ הז תא ריתסהל ידכ םיתור .הארמב םמצע לעפתמ אוהש ןמזב בנגנ ולש רופיאה יאנקש – תורצב םג אוה ורדנחלא .הרצוא םשמ תחקלו ,הפוצחה רופיצ תא קיבדהל םיכירצ ונחנא וישכע .םימ םיכחמ ,ןימ יניירבע םע םישגפמ לש ריהז תויהלו ,ךלש םיילגרל תחתמ ררופתהל טוש .חרק תייבוק םמצעב םיכפוה ,לפונ התא םא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more