סימניות
עבש יבייב םיקחשמ

עבש יבייב םיקחשמ

.בוצע תויהל ןמז הל ןיא יכ ,ךייחמ דימת עבש יבייב קחשמה תרוביג .םוי לכ רובע תושגרמ תויוליעפ הברה אצמתו ,םניח ןווקמ רובע קחשל התיא ןיגב .תויגול תודיח עצבלו םימצע לש תונומתב לכתסהל ,גודל תכלל ,יקנ רדח ,אורקל דומלל ה .הנתמ םהל תושעל הצורו ,םהירוה תבהוא הדלי .תומר רבוע ,הדובעה תא עצבל הל רוזעל ידכ .שבלתהל תבהוא תאו דלומה גח תא תגגוח ,עוצקמ תדמול הרוביגה .גחל השדח הלמש רוחבל תויונחו הלש םיינרופיצה ןולסב רקב
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים עבש יבייב לפי קטגוריה:

Igry עבש יבייב: podruzhka

ילאוטריו .עבשה יבייב קחשמה ומכ הלאכ םיאלפנ םירצומ רוציל םהל רוזעל ידכ .םתוא וליגכ אוה רשא ,הרוביגה םע םירשקתמ םה רשאכ הטלחה וא הקיטמתמ ןויגיה תודיח .םישדח םירבח םע קולחל ןכומ אוה רשא ,םיישומיש םירבד המכ הדמל רבכ איהו ,םינש עבש

:קחשמה יבייב העבשה ךלהמב תוניינעמ תויוליעפ הברה עיצמ אוה יכ ,התרבחב םמ .לבקל ליחתהל ךל ףיכ רתוי ,הז תא תושעל תורידת וזיאב .תוירכוסה תא רפוס םא ,ררועל הלוכי הקיטמתמ .םינוש םלוכו ,םיבר ךותמ עבשב .דוע רופסלו גוס יפל םתוא דירפהל השגינ איה .םיעט הז יטמתירא ןיבהל הל רוזעל

.רופיצ הברה לבקמ טוחה רשאכ ,תיטמתמ הפש ךפוה קרפב לויט וליפא .ירפסמב היילעל םאתהב םהילע ץוחלל ךרוצ שיו ,דשב ףצר רפסמ לכ

.היראו רמנ ,ףוק ,בלכ ,לותח םע המוסק הריט ךותב ךמצע תא אצמת ,הרוביגה םע .תורסחה תויתואה לש ומש תא ףילחהל ,היחה דחא לכ לע ץחל וישכעו ,םתוא ריכמ התא .ןולשיכ ךותמ רשאכ הכוב דימתו ,העוט תויהל בהוא אל עבש .הנוכנה תואה םש םא ,תובחר םימעפ הלש ךויחה לבא

.רסחה רודכה שוחינ ידי לע םיעצומה םינולב םידליל תולעפה םע הביסמב .תוינש 10 קר ךל – בורקב בשוח ינא לבא ,תיחכונה הרדסב רדענ אוה עבצ הזיא וש

.םהיתומוקמ תא תחקל ןכומ ,הפצרה דמוע םגדל ו יולימ אלל םיפדמ המכ ויה לבא ,ןוראב

.הנוכנ אל הבושת םא םג ,אבה בלשל האלה רבוע התא ,הבושת לכ ירחא

.םינפ ילוער תויתואה לכ הנומתה תא אצומ התא םא ,הז תא תושעל רשפא לבא ,חצנל תויהל .רויפיפאה הצורמ איהש המישמל הרוביגה תרזע .םכתרזעל םיקוקז ןאכ לבא ,הנתמ ילב ראשית אל םג ,ילש אמא .תרתוכה תאו הזה אשונה תא לולכל חוכשל אל יבייב העבש םיקחשמ ,דלומה גח בורקב 100 .חצנל הזה גחה רוכזל העבש ,הפי דגב ףוסאל ןכמ רחאלו ,תונתמו םיטושיק לכ בוחרב ףוס

.ףוחה לע רבכ םה גיד ילדו טומ םע הדליכ ,םגאה תא םמחל ידכ שמשה םאה .ךירצ אל טושפ התא יכ ,לבז הברה החוש גדה ףסונב םימב קר הז .עבש זיגרהל אל ידכ ,וו לע ותוא תולתל אל וסנ .קירבמ התיא הפי הדלפ ירמסמ ידכ תושורדה תויצלופינמה לכ תא תושעלו ,םיינרופיצ ןול .תרשואמ ךכ לכ היהת הדליהו ,הפי םהלש ינלופה תוסכל ידכ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more