סימניות
ידאמו ביל יקחשמ

ידאמו ביל יקחשמ

.לכב המוד תויהל םיכירצ אל םימואתה ,תויחאו םיחא .םינוש םיביבחת שי ,ןוזמ ,םידגב ,הנוש הקיסוממ תונהיל םייושע םה .תויחא ימואת ,םיכפ תרוביג לש היח אמגוד אוה - םניחב קחשל תונב םינימזמ ונא ובש , Liv רדהנ לסרודכ קחשמ אוה ידאמו ,תילקיסומ הריירק לע תמלוח. .הזל הז טלבתהל ןכומ ,שבוגמ תווצ ךפוה הרוביגה ,ךרוצה הרקמבו ,הקזח ןיידע החפשמ י .תונומת םובלא תריצי ידי לע תויתריצי תוארהלו ,הקידב תכלל ,תלחזמ לע בכרל ,םתיא ל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ידאמו ביל לפי קטגוריה:

םייח ימואת לע םידאמו ביל

יקחשמ .םהלש ןיינעה ימוחת ,םיביבחתה ,םייחה חרוא לע תולאש הברה םורגלו םירוקרזה רואב די .םייתש ןיב לבלבתהל םירוהה וליפאש הארנו ,םב ןיחבהל ישוקב םישנאש םימוד ךכ לכ םה .ידאמו ביל דיגי תורענ יתש קחשמ לש םהייח תודוא .תובהלתהה ביט יפ-לע ןיחבהל םילק םה ,לכב תוהז לע החיוורמ העדל דוגינב לבא ,םייתי .רותפל לק אוה קירטה ,בטיה םתוא ריכמ התא םא לבא ,םירחא םיבצמבו ,ךיראתה ,התיכב ה .השק בצמב םתוא הדימעמ םימעפל תואקתפרה תבהאו ,הזילעו הליעפ דימת בבוש ,הקיחצמ הד .תויחאה לש טלחומה ןולשיכה לש רטפיהל ידכ קר אל הזו ,בצמה ךותמ ןוכסיח ךרד איצמהל .םיטילק םה יכ ,םירבח הברה םידאמו ביל תוביבסב
.הלחתההמ לכה ,אבה ןחבמה תא ריזחמ ןמזה תא תולבל ךיא לש שדחה ןויערה תא לבקל תשרד .לקשמ יווישל ורזח לכש תויעבו םיישקה תא רשפתהל ןכומ היהו ,תסאמנ אל םעפ ףא הרובי .תורוביגה לש הצצהו ךתוא םיברועמ הבו ,ידאמו ביל דיגי קחשמה ,דדומתהל םיחילצמ םה

.וניבהו םינוויכ ןווגמב םמצע תא קודבל רתויב הבוטה הרזעה תא תתל םיסנמ ,םהידלי תא .חמש םלוכ ךכמ האצותכו ,םירוה לש תיארחא תידדה הבהא הז םידלי

.תואה הקירש לע תוחיש לע תורוהל ןכו ,תורחתה חורב תונבה ךוניח ,רשוכ לע רומשל ידכ .להנמ ןגס םג ומכ ,רפס גולוכיספכ דבע אוה .סופת רבכ אוה הטארק לבא ,ןגב אוה תוכילה .איצמהל בהוא הזו ,םלוחה – םידליה לכ ומכ   .לסרודכה תרחבנ ןטפק ,םיטלתא דואמ .תמסרופמ תרמז תויהל תמלוח איה ,ותוחא דוגינב .רחבנש ביתנה רשואו העבט העיפשה וז .ידאמו ביל קחשמה תא גיצי הז המ לבא ,הלש ןפודה תאצוי הקתפרהה לחה זאמו ,התיבה רו

.ידאמו ביל קחשמה לש תנומתה תוריתס שפחל ,ידמ זכורמ אל וסנ .הזה ףרוחב ףיכ תולחזמ רתויב ימנידה ףיכה
.תלחזמה גוהנל ךישמהל לכות רשא ,תורחת םימיובמ םהירבחו תויחאה .קחרמה איש תא עובקל ידכ ,םירטמ המכ עוסנל םשמו הציפק שרק ץופקל ,תזרפומ תוריהמב .םימואת ינש ומכ אוה ימ תולגל לוכי התא ,ןחבמ תרוצב םידאמו ביל קחשל תוניינועמ תו .הבושתה תא תולגלו תולאשה לע הנע .ביל ידאמו ,תויריה תא דחא הפי תרגסמ תושעל םייביטרוקד םיטרפב ןמ ןכמ רחאלו ,םולי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more