סימניות
Hopy יקחשמ

Hopy יקחשמ

.הרובג השעמ עוציב ,הקתפרהה תכלה טושפ התא ולש תויזטנפב .יפוה ןוקרדה ןווקמה קחשמה הליבומ תומד ךפהש לוגסה רוביגה תא שוגפ .ונלש רתאה לע ןכוה רשא ,רופיסב קחשל םיישפוח ויהי םה םא ,םישדח םיגשיהל םינקחשל .עשרה ףשכמה ןמ רתכה תאו הכולמה סכ לע םתוכז לע ןגהל רוביגל הרזע .ואבצו ותיא םחלנ ,בוש ושגפי אל יפוה הז ביריה םע .תונדעסמה םישנא תמייאמ םג תינפוג תוליעפ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Hopy לפי קטגוריה:

Igry יפוה ןוקרדה razvlekayut

דמחנ .שא טולפל ותלוכי לשב ןוקרדה אורקל ןוכנ רתוי הזש תורמל ,לוגס ןוקרד איה קרפ לכב .רתויב םיקצומה תוריקה תא סורהל ,המידק ךרדה תא לולסלו ,וייח תא ליצהל לגוסמ אוה

:חותפ רכממ רוזא ,םיקחשמ יפוה תא קודבל ןכומ התא םא .םביבס אלפנה םלועה לע לכתסהל לחמו ,הפילקה רטפיהל תופיקתבו תוריהמב אוה .ןהילע תונעל ידכ דחא ףא היה אל רפסמ קר הז ,תולאש הברה היה שארב ו ,ותעתפהל לכ

.תויעב רותפל םהל רוזעל לוכי התאש ךכ ,רוביגה דיל עוסנל ןימזמ יפוה קחשמ ןוקרדה

.לקדה לש ןעטמ peregryzet אוהו ,הנובה לע רבכעה לע ץוחלל ,הדיצה לגלגתה אוהו ,עלס .תואבה הרדגהל ו בלשל הז תא רבע אוהש ,Hoppy לע וצחל בזע תעכ םוהתה ינפ לע רשג הר

.הלש האנוהה בנג ינדגוב ףשכמ ,עורה לבא ,הנטק הנידמ לש ךלמ תויהל ידכ ,רתכה תא תח .המצוע לש למס ריזחהל ידכ ביואה לש הריטל ןכוסמ ביתנ אוה וינפלו ,ךלמ תויהל לוכי .ךרדה ךרואל םסק ישיבג ףוסאלו ,תושעל לוכי אל וידעלבש ,םיישקה לע רבגתהל ןנוכתת

.םהילייח םתוא ךפהו ,הכלממב ירפה לכ תא בנג ימומרע ףושיכ ףשכמ םע .תורעמ לש ךובמב תואקתפרה םע שדח רופיס הליחתמ יפוה קחשמ תקתפרה

.םינימטיו לש לוביה תא ףוסאל ידכ םגו ,םתוא תייאל לעמ ץופקל םיביוא תדמשה יתורפ ל

.יבג לע ץופקל עגר ןיתמהל ןכמ רחאלו ,החטבב דע וילע ספטל ,העבג אוצמל וסנ

.םלוכל עיגהל ךרד אצמת ,ןויגיה תרזעב לבא ,ךממ םיריתסמ םה .םיקסע שיאכ ומצע תא חיכוהל יפוה הרזע
.םירגרובמה ,קייקנפ ,הציפ ,תויקינקנ :תודעסמ רפסמ חתפ אוה .רדס םאתהב ,ןוזמ םהל תתל ,םישמתשמה ,הז תוריש לעו ,רתויב ההובגה המרב לעופ דסומ .תוצע חיוורהלו ליכאהל תוחוקל רתויש ךכ ,תוריהמב לועפל .ררבתמ ללכב בטיי ןכ ,ץר רהמ יפוהה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more