סימניות
םיקחשמ יוכיס םע ינוס

םיקחשמ יוכיס םע ינוס

.בשחמ ירצומ לש סיסבה תא הווהמ תובורק םיתעל רעונ תרדס .המוד ןפואב ורצונ םג ,סנא'צ ינוסל ונת םניח םינווקמ םיקחשמ .תומישמב רזוע ,םיוות םירופיסה םע קחשל תניוצמ תונמדזה תונבה וישכע .םילושכמ םע ךובמ ךובס םה הז ךרוצלו ,םהלש היזיוולטה תינכות םדקל םישקבמה ,רפוק ד .סראח לשטימ ידיירג וקינ ,Lanaster הרוז ,טראה ינוט :םירחא םירוחב הלועפ רבחתהל ם .םמעושמ היהי אל הזש ךכ ,תדמתמ העונתב םיאצמנ ,רעונ ינב םה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים סנא'צ ינוסל ונת לפי קטגוריה:

Igry םילילא םע סנא'צ ינוסל ונת seriala

.תומולח תאשל – בושח יכה לבא ,עיצהלו היעבה תונורתפ תא חצנל ,הז םיזגמ תצק .תואיצמל היסטנפה תא םגרתל ךיא םיעדוי אל לבא ,םיירלופופ ,םיחלצומ ,םיעודי םמצע ם .הרטמה רבעל עונל ,םהלש םיצמאמ תושעל וחכשת לא לבא ,ובנזב לזמ לבקל םיכירצ קר ונח

.תושקה םייחה היתורצ תאצל הגהנ איהש יפ-לע לועפלו רומוה הנבומב תוכזב בל םש היה ה

.התוא ןימזהל ךרוצ היה המל ןיבהל ילב ,ביריה לע תסעוכ ,תלבלובמ תמאב איהו ,טראה י

.תירלולסה תשרה ךרד הרחתמ בהואמ תימואתפ הליפנ לכ רשאכ דחוימב ,הלק המישמ אל הז ל .ינוס וישכעו ינוט תרבעה םע דחי ,ןוילעה קלחה לע תמחלנה ,המרד תרדס –"סלופ .דוסב הז תא רומשל ךרוצ שי יכ םא ,לק רתוי תצק תויהל ךפוה אוה ,םיידדה םה הריעצהו .סנא'צ ינוסל ונת קחשמה לבא ,הרדסב קר אל תורחתה שיגדמ םירגתא ,םהלש םוימויה םיאש

.ןיסנוקסיוומ הנכ ,הבוט הדלי .םהיריקי תא בזכאל הצור וניאו דירי !הרקמב ירמגל"תינכותב עיפוהל ליחתה הז .דא'צ בהאתמ ,ןושארה שגפמה םעו ,םע ןמזה לכ הרחתמ ינוט"   ". .ינאס םע הרחתמו ,ךלש הארמה יבגל גאדומ ןמזה לכ .האנק בורמ הזו ,הלש ביבסמש עבטה םע תובשל היהי הלש חראמה ףותיש יכ הניבמ איה .םיבוט יכה םירבחה םה זאמו ,המסקב םצע אציש עגרב לבא ". .תינפוג תוליעפ תניחבמ ןלצע לבא ,ןוזמ לש בהאמ ,קינ לש ורבח .םייתוטש םיטוטיצ םע אב טושפ אוה ,תויחמומ תופש תאירק ,ותנעטל ". .דואמ העטומ יכ םא ,ותוא תוצירעמ תונבהש חוטב ינאו ידיירג םע םירבח ". .יתימא רומס איה לבא ,םינש 11 תב התייה איה .שלבה ןורשכ םע ,ירותסמ ,םכח ,ימומרע .הז תובבל שבוכ האנ .רתוי רחואמ שגפיהל וליחתה םה ךכ ,ינאס ותבהא תא ההזמ דימ אל .םולהי תעבטו ןוילת ,שמש יפקשמ ,בהזה תמלצמ תא םירהל ,ךובמ ךותב וכרדב תכלל .ירלופופה ןיזגמה לש תישארה הפיטעה לע םלטצהל ,ןמזב תומוקמל עיגהל בוברע ,ןפ תגוע .םוצע להק לומ המב לע עצבת איה ובש תושובלת תונשל ךרוצ שי הרוביגה הבש ,תודיחו שב

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more