סימניות
םיקחשמ ריסב ץורמ

םיקחשמ ריסב ץורמ

.stamenov - רכומ םדא םע ןפוד אצוי עזג הכחמ התא .םיתוריש את רחוב בכרל סיסבכ לבא ,השדח םיצורימ תריירק תחתפמ םינווקמ םיקחשמ ריסב .םניח ןימזמ םלוכל קחשל ןאכו ,רמוא אל אוה ,ןפוד תאצוי וזכ הטלחה רוביג תארשהב המ .ולש םיצורימה בכר טילקתה תא םישל הסנמו ,הצאה תא ןתונ ,המידק ףחוד ,לגלג טלאוט ל .םהלש סייטה ךפוה ,תוטקרו ןוליס טלאוט את תא ךפוה הז ,םינוש םיקלח תועצמאב ,ןכמ ר
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ריסב ץורמ לפי קטגוריה:

Rides

הנושמ :ריסב ידכ םיקחשמ .תועסונ תוינוכמ תוינוכמ – ידמל ליצא םע ליחתה לכה .היצמינא תורוטקירקה ןמ תוינוכמ ,םיסובוטוא ,תובכר ,תויאשמ ,רוטקרט קלח תחקל הלחה .תירוקמה השיגה ירצומ ראש ידי לע רבעמו לעמ ריסב םע קחשמה בכור לבא

.ולוכ בוציעה הצאה תתל ידכ ףוגה תא הנשמ ןמזה לכ אוה ,םינפה הנממ לודג קלח תרסה י

.םילגלגה לא ךרדה ראש תא עיסהל ןכמ רחאלו ,םיוסמ קחרמ סוטל סייטה את ךותל תוריהמב .תושגרתהה תא תערוג הניא תוטשפה לבא ,קחשמה ריסב ץורמ לש ןויערה והז

.טלאוט ןכוד לע םיעזג ומצע תא שידקהל טילחהש ,רוביגה לש ויתואקתפרה תא הכישממ הרד .םיוסמ קחרמ לע רבגתהל המישמה םע שדחה םוקימה תא חקפ טאל טאל .דוע לע ,םירטמ 1000 הז ,הליחתב .הלש תורחאה תופסות תרפשמ הגרדהבו ,םילודג םילגלג ןכוד לע םישל ,הבוט הצא לבקל יד

.קוחר ןיידע הז לבא ,עוציב יקירט עיגמ ףסונ חוור .תונויסינ העבש דע ךירצ התא ,המר לכב ריבעהל לבא .הלעמל ץחה תא קיסעהל הצפקמ ןמ הציפקה לש דעומבו ,אתב הצא ףרצל םיצח .ריסב םע קחשמה בכור לש החלצהל יוכיסה תא לידגהל ידכ ,הגהה לע תוחנלו ןוזיא לע רו

?סוטמה תא ךופהל אל המל .םולחה רבעל םדקתהל לחהו ,רוביגה בשוח – .םיקלח עיפוה ןווגמה ללגב ןושארה ןיינעמ ריסב ץורמ קחשמה לש ינשה קלחה .ףסכ רתוי חיוורהל ,רתוי תצק םייפנכ ילב ףועלו ,רתוי קזח עונמ תונקל האבה םעפב זא

:תונקל ידכ ןומימ קיפסמ היהי הז םיוסמ בלשב םיקחשמ ריסב ץורמ
.השק רתוי הברה תויהל ךפה הרקבה ךילהת ובש ,ריסב םע קחשמה בכור לש ישילשה קלחה רו .םיבכוכו שא ירודכ תא סופתל הסנמ ,ריוואב הלסאה תא קיזחהל בייח רוביגה
וי .לומגה םה םיבכוכהו ,הצאה תנתונו ריוואב תינוכמה תא רומשל תעייסמ שאה .ןוליס סוטמ תונבל ידכ ףסכ חיוורהל רתוי תא ,ךל שי הסיטה .ללחל סוטל ךל רוביגה םע קחשמ ריסב ץורמה לש תיעיברה הרדסב
.ןוגה והשמל ןשי טלאוט ךופהל חילצה Pokka הארנ .גשות הרטמה יכ חינהל שיו ,םולכ ןיא ול רבעמש ,םיבכוכה לא םכתא חקיי רשא ,םיליט ר

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more