סימניות
ואודאב ו רבב םיקחשמ

ואודאב ו רבב םיקחשמ

.Selestvil - םיליפ לש תידגא הכלממל לבקמ התא ,ואודאב ו רבב ןווקמה קחשמה תחיתפ .ןורכיזל תונומתו םילזאפ ,םוליצ ,ןולב ריווא תניפס לע ףועל ,םיכובמ :ןוויכ לכל םנ .הרבחה ידי לע הוולמ אוהשכ חמש ןקתפרה ודאב ריעצ ךיסנ .Zavada הרבז ,ורנומ ןברוד ,ק'ג לעוש ,קיחצמ ףוק קי'צ ללוכ ,םינוש םייח ילעב םע ה .הרברב אבס לע ךומסל לוכי דימת אוהו ,ורזעי רשא םירבח לש ךיסנה שרגמ .הרבחל התאו ףרטצה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ואודאב ו רבב לפי קטגוריה:

הכלממה slonov ב דאבו רברב יקחשמ

ואודאב ו רבב םיקחשמ 2010 תנשב האצי הרוטקירקה .הלש תויומדהו םיריכמ רבכ םידליהש חוטב ליבשבו .הרברב םשב ךלמ - ליפ ידי לע טלשנ רשא ,יאה לא ולבקי םיריעצ םירמייג
.ולש הבהאה תכלממ יבשות ללגב לבא ,בוט אוה .ךלמה לש הבוהאה ותשא ומכ םש ותוא תא תאשונה ,Selestvil הריבה ריעב ותחפשמ םע ררו .אסיג ךדיאמ לגנו'ג התובע הייחמצ ףקומו ,דחא דצב​​ סונייקואה תשיג םע ,אילפהל תירוי .ינועבצ יפוא םייתודידי םישנאה תא חכשא אל םלועל ,םש תויהל הרק ימ .– ודאב ךלמה לש ודכנ לדג הזה יפויה ןיב .םירבח הברה הל שי ןכ לעו ,ןרקסו בבוש ,יתורבח אוה .תומיהדמ ,תובבוש תואקתפרה ,םייח תחמש האלמ ,היצמינא תרדס םג ומכ ,דאבו רברב יקחש .– רבחל רוזעל ךירצ התא רשאכו ,חתפתהלו דומלל ,םישדח םיקפוא הלגמ ליפ

.םייחה לע דומלל םיכירצ םה יכ תובר תומולעת ריתסמ םלועה .ירותסמה לגנו'גה לש םיירוביצה םיבחרמה לע רבדל אלש ,ןיינעמ לש בחר ןווגמ םע םג ם .תורחא תוינויח תויוכיא תבשקה ,ןויגיה לש חותיפל םורתל ,םירועיש ריבעהל ולבקי םיד

:םיאבה םינוויכב ןיכה קחשמה םלוע ואודאב ו רבב םיקחשמ .תונוש תולאש תרציימ טושפו דוקרל תבהוא איה .תיטלחה הלועפ טוקנל ןכומ אוהו ,טרופס ךרד סנרפתה אוה .הז תא הווש אל םיהכ םיננע תליפנמ קרב לבא ,הסיטב םיבכוכו הזחה תא ףוסאל ךרוצ שי .המלצמב לפטל דומלל ךירצ אוה וישכעו ,השדחה ךרדה תא עדוי דימת ןרקס
ליפ .ותוגהנתהב ולש המישמה לקהל אלש םהירבח תא םלצל ול ורזע .םוקמה לש םוקימה תא תונשל תעל תעמ ,הובגה בשעב ,םיצעו םינבא ירוחאמ ורתתסי םה .ץחלו ,השדעה יבג לע םתוא סופתל ךירצ התא ,םאובחממ םיעיפומ םה רשאכ עגרכ .םירישכמ אוצמל רזוע הז ,ךובמ ךותב קי'צ ףוק תוולל ןיידע
.הלש הפוקה סנכנ אוה ,אבה רבדה היהי רשאכו ,שיבכה דרומב דרת איהו ,הלש תוחתפמה תא .העוציב ןורקעו ודאב ו רברב גצה תוסחייתה קחשמ התא רשאכ רהזיה
.קחשמב תודוקנ חיוורהל ןכמ רחאלו ,ותוא ליעפהל תוסנל ,רוכז .ןמצע לע תורזוחה תועונתב ושכרנש תויונמוימה תא דחאל רוזעל קר אלא ,םידליה תא ףיי .םיליפ לש יתוכלמה גוזה םע יאה לע םייחש ,ריעצ דומח םע היצקארטניא הנהנ התא םאה .יכוניח ,ישומיש הנהמ הכלממה יבשות םע קחשלו םתוא שפחל טילחהש חרוא לכ הכרבב םימד

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more