סימניות
זוורב יח יקחשמ

זוורב יח יקחשמ

.ךורא עסמל ותוא הוולמו,ןטק חורפאלש סופורטופא לש דיקפתה תא חק .לכוא התייה דימת איהש גואדל ,םייחה זוורב םיישפוח קחשמ םינווקמ םיקחשמ תונהיל לכ .רוקמ תלפונוהיגרנאה תא עגרל תדבאמ איה ,ליכאהל תחכש םא .םירחא םיחורפא םע תורחתהל לכותוחושק תויהל ךלש דמחמה תייח ןמזה לכ ןמאתהל ךירצ ה .רבגתהל ידכ תונימז תוטישב שומיש ךות ,קמועה ,הבוגה תא שובכל ךלי הזו,הלוכ הרבחה .חצנל ךלש ךינחהו,רשואמ תויהל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים זוורב םייח לפי קטגוריה:

ןוכילהה לע וליחתי םיקחשמ Life

זוורב .ולש תויצלופינמה לכ םע הווחה לש תוחתפתהל םיכחמ ונחנא ,הערמו וחא רופיצ העיפומ ת .תוזופח תונקסמל היישע לש תועטה תא םישוע תובורק םיתעל םיסונמ םינקחש םג לבא .דואמ םישק םילושכמ םע םיכורא םיקחרמ לע ןמואמ ץר ,ליגר סומוח אל אוה ךלומ יכ תעד .קחשמ זוורב יח תחיתפ ידי לע תאז קודבל לוכי התאו
.טעמכ ודנמוק ידכ אשד ירכ לש טושפ תוצונ בשות ןמ השיתמ ,ךורא ךרד ךלי הז ךלש​​ הקפס .ךלש הקתפרהה ליחתהלו ,תרגסמ תוכחלו ,ןו'ג ,לשמל ,םש ול בשוח ,זוורב לש עבצה תא ר

.ןוזמ אלל ךורא היה אוה יכ ,חוכה רמגנ טושפ ךלש דמחמה תייח יכ ןיבמ התא ,היגרנאה .םילחהל ידכ זוורב רוזעל ידכ ןטק םוכס תרומת הנק האובת לש ץמוק .ריבס רומא אוה הילא doprygat ומכ דמחמה תייח בורק לכואה
םוקמ .השדח הלחתהל ןכומו הבוגמ אוה וישכע ,ןכבו .Vasey תויוכיא תולידגמה ,ליחתמ ןחבמה הז עגרמ .תוננאש תויהל תוכירצ אל קחשמ לש םייח - זוורב רוביגו ,תוילעה לכ םיליגרת
.םירחאו ,ןווגמ ,תלוכי תוציפק ,תוריהמ :םיישומיש תונורשכ ףילחהל ןתינ ורבצנש תודו .ןויסינ רובצל תנמ לע תומר המכב רובעל םדוק לבא .רתויו רתוי קומע דרוי ,תרתחמה תונורדסמב תכללו ,שעגה רה תחת וליפא לופיל לגוסמ ו .תונוש תומרב תואצמנ רשא ,בהז תועבטמ ףוסיא ,םיגרוסה לע הציפק

:םיליגרת לש תוצובק לכ הנייהת תופסונ תוקידב .םיינלטק םיצפחו לופנל ,ליעומ םע דחיו ,תכבוסמ אוה היעבה ללגב לבא ,חותפ הדשב רגר .ןבאה וא חיטבאה ,רודכ לש שארה לע לפונ אוה םא תומל ונלש זוורבה .הנוכנ הרוצב ביגהלו ,הטמל לפונ התא וישכע"הגנאמ"יכ ,ןמזה תא ןובשחב תחקל ךילע

.תועיסנ רובע עויסה לע ךומסל רשפא וישכע לבא ,םיפסונ םימוסחמ םע וכרדב ךישממ רובי .םהלש םייתימאה תורצואה םיכחמ תונוש תומרב יכ ,קמועל דע לולצל וליפאו םיעלס לע ספ .תונשל תומרב תונקל םילוכי רתוי םירופישהו ןגד ,תויומדה​​ םע רתוי ףוסאל םיסונובה .תויומד המכ טולשל לוכי התא םייחב זוורב םינוש הרדסב קחשמ םיקחשמ
.ןימא רבח תלוביס ,הסונמ יאטרופס ,גיהנמ לכל חתפתהל תמושת אולמ תא שידקהל – .דצל הכילה ,ינשה לע דחא ךומסל לוכי התא םא ,בושח הזו ,ונינפלש המ עדוי אל םעפ ףא .חושק ,חושק רתוי ,רהמ רתוי וליפא תויהל סמוע רתוי םיזוורב ןת .תוליעיב םינוזוורב להנל לגוסמ תויהלו ,תוריהמב דומלל לכות ,תינפוג תוליעפ תרגש ר

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more