סימניות
םיקחשמ תויונמא לכיה

םיקחשמ תויונמא לכיה

.םירשכומ םינמא לש םירויצה לש ראפהמ תונהיל ,קחשל תוישפוח ,תויונמא לש ןווקמה קחש .םזילדנו לש תובקע ואצמ םירויצב ומכ ,הירלגב ץפשמםירכוש םתא .םהלש תורחא תויומדו תורעהה ,םיחריה ,בלה עובצ ,רתויב תולודגה תוריצי לשיפ והשימ .ישיא דואמ ראשנ הדובע ןמזו​​עידוה הכורעתה לש ךיראת .גצהלש ןוילעה קלחל הנומתה תא רזחשל ידכ ,םוקישה תודובעל ךישמהל אלו .הדיצה הענו30 דעוילע תואצוה ,דרפנב תומד לכב דקמתהל איה המכוחה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תויונמאה לכיה לפי קטגוריה:

תויונמא בשק לש קחשמה

לוה .ץפשמה לש תיתימאה הדובעה תא לבא ,ףיכ תצק לש דלי אל הז

:והשימ םישרומ םיירחסמה םינמיס רייצש םיטילבתב םיטירחת ,םירויצ – ם .תירברב וזכ תוברעתה םיפשחנ םלועב תפומ תוריצי רשאכ ,לובג לכ רבוע הז .תוריהמב היעבה תא רותפל ידכ םיבר םוקיש יחמומ ךכ לכ שי ןואיזומב ,רידנ דואמ ,לזמ .הכורעתל םדוקה ספוטל הנומתה תא ריזחהל ןמז יל היהיש ינמז תווצ רוכשל הטילחה הלהנ .םילכ לכ םע הנכומ הנדס אוה ןקחש לכ ובש ,קחשמה תויונמא לכיהל םיאב םיכורב ,תינדפ .םתוא ריסהל ידכ ואצמנש םיטירפה לע ץוחלל ךירצ רשא ,בשחמ רבכע קר ךירצ התא ,השעמל

.הווסומ ףסונ טרפ תוהזל טנמלא לכ קודבל ךרטצת .םיפסונ םיטרפו ,םיבלצ ,תובבל ,םיחרי ףוסאל הארנה יפכ ספתנ ךומנה םלוס יפ לע 100 .תובידנב useev דב ירויצ ,הסינ לודג ןגילוח .ןדבוא לע ךורא שפחל ךרטצת ,דחא עגעגתמ התא םא לבא ,םתוא אוצמל רתוי לק הז תא השו .תונתשהל לוכי תונוש תורדס רפסמ יכ םא ,130 ףוסאל ךירצ קחשמ תויונמא לכיה ךלהמב כ .יצחו המרה תא רובעל תרחא אל ,תורתוימ תועונת תושעל אל ,הדיפקב רומשל ךירצ אדוה .המישמה םע דדומתהל רוזעיש ןטק קירט שי םאה

.ינש בוכיע לכ םע סמיהל ליחתהל סונוב תוקד חיוורהל ,רתוי רהמ םתוא אצומ התא ךיא ל .ליעפה ביכרמה לע לפונ ,ותרוצ תא הנשמ ןמסה ובש ,תויונמוא לש קחשמה לוה לש הלק יש .יוצר שופיח טקייבוא וא לצ קר הז ,ךמצעב טילחהל הכירצ התאו ,השק אל איה האשרהה תמ

.םויב םעפ תוחפל ךלש רתאב רקבל םיצור םיברו ,תולודגה תוריציה םוקישב קוסעל דובכ ה .תוומלא תשרבמ ינודא דקמתה םעפהש ,דבה םע לובגל ,הבר הדובע הברה הארת התא .ינשה תא קיזחהל טושפ ,םירתוימה םיוותה ןמ דחא רויצ רטפיהל
.הגוצתל ןואיזומ ובכרוהש רתויב תונמאה תוריצי בטימ תרחמל .םזילדנו לע דומלל ידכ ןמז ךרואלו השק היהיו ,דחא ףוטח טבמ קר אל התאו םתוא ךל רי .ותוא ספספל ידוחיי םג לבא ,םיבר ינמ דחא ,לופיטו אוצמל לודג לזאפ והז
.וינפלש המישמב דקמתהל תלוכיה תא ןיגפהלו ,תופיה תוריציה הנהית .תוליעיבו תוריהמב הז תא השוע ידי לע ןמא תתיכ תוארהל ,םיטנמלא םישפחמ .תיתרבחה תשרה לע קחשמה תא ףתש ,ךלש םירבח םע ףיכה תא קולחל ידכו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more