סימניות
םיקחשמ ו

םיקחשמ ו'ג לק

.קיודמב שחנמ טירפ לכ לבא ,ךבוסמ אל ,טושפ הארנ ,Easy Joe ןווקמ קח .תוידיימ תויעב רותפל ידכ עוסנל ול רוזעל ,קורי בנרא תויהל ידכ םני .הרקי הז ,הלועפה תא וחינה םה םאו ,םיטקייבואה לע רבכעה ץח לע ץחל .םיריהי םיאשונ וא םיפרוט םע םימיענ אל םישגפממ ענמיהל ידכ ,םיה םו .יוצרה תא גישהל ידכ תומרל ךירצ התא םימעפל .ךשמנ ןמזה לכ הזו ,הלטב בר ןמז ךשמב שומיש וב השענ אלש ,ו'ג לע םי
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ו'ג לק לפי קטגוריה:

תואקתפרה קר :ו'ג לק קחשמ

.ו'ג םשב ןטקה בנראה – ליבומה הלועפה רוביג תא ךל ריכהל היהי ו'ג לקה קחשמה .תוירוקמ ןניא תויחש תויומד וליפאו ,תויללצו ראתמה יווק תומדיהל םיטקייבואה לכ וב .עוצעצה םסק תא רובשל אל הז ,טלוב יכהש המ .ירוקמו ישומיש ,ןיינעמ ןיידע הז .הקתפרה לש רנא'זה תרצות ,םינמדזמ םה ו'ג לק םיקחשמה לכ
.תונוש תויעב רותפל ידכ ןויגיהב שמתשהל ךרוצ שי ,םדקתהל ידכ

.לכה תעדל הצורו ולש ףאה תא ףחוד דימת ,ןרקס דואמ תוכורא םיינזוא םע הזה ןטקה רוח .תאצל ךרד אצומ אוה לבא ,תורצב ךבתסמ תובורק םיתעל ותמשא תנשב .םתוא ליעפהל ידכ םיצפח לע ץחל טושפ ,רוביגה תמר םע דחי ךלוה
.היזיבלטב הייפצב עירפהלו הנטנאה לע הבשי רשא ,רופיצ וא ,ספטל ידכ ררחתשהל רומאש .הדי לע טקשב רובעל ו'גו ,ישפוח רבעמ ,תויקינקנ לש הרוצב תומדה תא ןכמ רחאלו ,ותו .הז תא ספספל הצור אל ימ םיחלמה תא בנראה ,תלייטה ךרואל לויט
.חיסהל םהש יפכ ,הלעי אוה ,םילותיפ םיינזואה תזזה ידי לע .םיכומס םילג לע דנדנתמש רשא ,הניפסה תא עיבטהל ידכ רתויב הבוטה ךרדה – !דבע הז ,המוד ןפואב .ותניפס תא ליצהל ןויסינב ,הנואתה תריז לא החשו םיל ץפק לג םיחלמה תחת הנוי ססוג .םירחא םילושכמו תונבל ול רוזעל ןכומ אל דחא םאו ,תורחא תויומד לע תונעל קר אל ו' .ביתנה תא םיכישממ םמצע םה דועב ,ריעה תצעומ לע םתוא לבקל ,ו'ג לק קחשמה תא קחשל

.אבה לזאפה תונורתפה רחא שופיחב קחשמה בחרמב בבותסהל טושפ התאו ,הלאכ תולועפ לוטנ .תוקד המכ ךותב םייתסהל לוכי רופיסה לכש טושפ ךכ לכ איה המישמה לבא ,ןמז ןומה ךל

.םוהתה לעמ רשג רצויו לפונש ץעה תא תורכל ךרוצ שי םימעפל .תופסונ תולועפ לש תרשרש ליעפמ ,והשימ וא והשמ ררחשלו לוענמה תא חתפיש חתפמ גישהל .ךרדב ךישמה ,םולשב ץראה רודכל רוזחלו ,לגד עבקי םש ,חריל סט ו'ג דחא םוי
.תולוע ןהש יפכ תויעב רתופ אוהו ,תמיוסמ הרטמל ךלוה אל אוהש הארנ .הבינעו רפרפ - ילב הביסמ ץימחי אל אוה יכ שארמ תופצל לוכי היה אל אוה ,המגודל 10 .ותוגהנתהב תויצלופינמ המכ השוע ,הז תא לבקי אוהו ,םוקמ תברקב דחא שי ,ןכבו .יטמוטוא סייטה תא לולכל ילבמ וליפא ,סייטה את תא בזע אוהו ,םיתורישב שמתשהל הצור .םתוא רשיית דואמ רהמ לבא ,תירותסמ המדא תויצטומ וא םירזייח ילוא ,םירזומ םירוצי .בוש שגפיהל םולחלו ,רוכזל קר אל זא ונממש ,דורו בנרא – בהואו הז תא ואצמת

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more