סימניות
םיקחשמ הכי ןוסא

םיקחשמ הכי ןוסא

ןווקמ הכי ןוסא יקחשמ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הכי ןוסא לפי קטגוריה:

קחשמ תכמ לש דואמ

עירפמ םרוג .תואטלה תא וחד רשא ,תחנ םיציבה לכ תא הרבשו ,ירמגל יתימא לבא ,ילאוטריוו אל לבא .דיתעב םיאצאצה תדמשה ידי הכז ךכמ האצותכו ,הערפה אלל הב עשעתשה אוהש דע קחשמה תא .ינויגה טסיווט םע םיטנמלאה תא םיפיצקמ – םיקחשמ קחשל המוד היעב ךל
.רב תויח רובע םישקונ םיללכ שי ובש ,קחשמה בחרמב ןמזומ ,תויח לש דיתעה רוד לע תוי

:עבטה לש םיטנמלאה טולשל ,םילא תויהל תורתונה םיציבה תא קלחלו ,הלחה ךישמ .ףצ ךכ רחאו ,דרויו המישנ בבחל ליחתמ םורקה תאו ,המדא תדיער ארוק התא ,םיחוטב םה .יתשבי ילג דועב חוטש היהי הז ,הככס ןבאו רפע ןיב םייולת יציב .רתוי בוט דדומתהל םיטנמלא המ לוקשל ידכ קר ךרוצ שי ,התיבחל תויומדה תא ךופהל ידכ .דיימ הליעי ךרד לע בושחלו ,העוט תורתוימ תועונת תושעל אל ףידעש ךכ ,עבט תועפות ל

.םילפונ תורוק ןמזב םישותכ ויהי רשא ,םיציב רסירת םע הפיכב אלמתהל לוכי התא ,תמיו .תדוכלמל םמצע םיגהונ םה יכ םיניבמ אל ,םיכיתח םע תוציחמ ,םינבא רובע הנגה שקבל S .םהלש וירכועב ויהי ימ םירוביגה לע ןגהל היה יכו ,עקרקב עגופ קרב וא לג ,המויא הר .הקדה הפילקה קוסיר ,תלוספ לש חולה ,לגלגל םינבא .הפו םייניע אלל ורתונ םינטק םידלש םה ,ךכוש לובמה רשאכו ,םימל תחתמ םושנל םילוכי .חתפתהל ליחתמ תויומד ,הגרדהב
.יוטיב לש םייביטימירפ םיתבו םילגלגה לע הלגע בשחיהל לוכי הז ,תוחפה לכל .טילחהל םילאה ומכ קוידב ,הדחכהמ םתוא ליצי אל הז לבא .סורהל ךירצ התא – שא לכהו םימשהמ ינבא גוז ,םימה ינפ לע הקזח חור .הל גזמ םיישקה תאו ,םייחב ןיידע הייסולכואה תואלקח יכ םיאור ונא דחא לכבו ,תודוס .ירשפא טולימ םע אובל ,תורצ ינפב הדימע ,תומדקתמ רתוי תויהל תויומדה .ידמ ,םינווגמ רתוי םויכ – תונוסא לאל הדות לבא ,םתוא גישהל השק רתויו רתוי .םכרד תא לבקל ידכ ,קשנ אוצמל לוכי התא ,תכלל םיקירט המ ,תויומדה םע אב המ הנשמ א .סעוכה קרו ,רוביגה לש ןושארה עוגיפה רחאל םעטב וללכייש םיטנמלאה תא ףיצקמ קחשמה .םשמ ףועל אל םה ,דמשוי אל םכרדב ורקנש ןורחאה יחה טקייבוא דוע לכ .ןמזה לכ וב שמתשהל ידכ המצוע תבר ךרד ,הזה דוסה תא רודחל לק ,םימעפ לש תיארפה ףנ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more